Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Cam kết chất lượng giáo dục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 447, Đường 26-3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 885; Website: http://www.htu.edu.vn

Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 19/3/2007 của Thủ tướng chính phủ, là một trường công lập đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, cả nước và quốc tế.

Cam kết chất lượng giáo dục các ngành đào tạo

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ SỐ BẬC ĐT GHI CHÚ
    1       Sư phạm Toán 52140209 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

    2       Sư phạm Tin học 52140210 ĐH

347/QĐ-BGDĐT

21/1/2008

    3       Sư phạm Vật lí 52140211 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

    4       Sư phạm Hoá học 52140212 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

    5       Sư phạm Ngữ văn 52140217 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

    6       Sư phạm Tiếng Anh 52140231 ĐH

347/QĐ-BGDĐT

21/1/2008

    7       Giáo dục Chính trị 52140205 ĐH

275/QĐ-BGDĐT

14/01/2009

    8       Giáo dục Mầm non 52140201 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

    9       Giáo dục Tiểu học 52140202 ĐH

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

10     Quản trị kinh doanh 52340101 ĐH

347/QĐ-BGDĐT

21/1/2008

11     Kinh tế nông nghiệp 52620115 ĐH

275/QĐ-BGDĐT

14/01/2009

12     Kế toán 52340301 ĐH

905/QĐ-BGDĐT

16/02/2009

13     Tài chính - Ngân hàng 52340201 ĐH

5340/QĐ-BGDĐT

25/10/2011

14     Công nghệ thông tin 52480201 ĐH

347/QĐ-BGDĐT

21/1/2008

15     Khoa học môi trường 52440301 ĐH

3781/QĐ-BGDĐT

19/9/2012

16     Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 ĐH

554/QĐ-BGDĐT

06/02/2013

17     Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 ĐH

3781/QĐ-BGDĐT

19/9/2012

18     Ngôn ngữ Anh 52220201 ĐH

275/QĐ-BGDĐT

14/01/2009

19     Luật 52380101 ĐH

/QĐ-BGDĐT

//2013

20     Sư phạm Toán 51140209

7366/QĐ-BGDĐT

23/12/2005

21     Sư phạm Tin học 51140210

7366/QĐ-BGDĐT

23/12/2005

22     Sư phạm Vật lí 51140211

7366/QĐ-BGDĐT

23/12/2005

23     Sư phạm Công nghệ 51140214

7366/QĐ-BGDĐT

23/12/2005

24     Sư phạm Hoá học 51140212

6209/QĐ-BGDĐT

31/12/2010

25     Sư phạm Ngữ văn 51140217

1128/QĐ-BGDĐT

13/5/1998

26     Sư phạm Tiếng Anh 51140231

6209/QĐ-BGDĐT

31/12/2010

27     Sư phạm Mỹ thuật 51140222

383/QĐ-BGDĐT

22/01/2002

28     Giáo dục Mầm non 51140201

3228/QĐ-BGDĐT

19/7/2002

29     Giáo dục Tiểu học 51140202

6209/QĐ-BGDĐT

31/12/2010

30     Giáo dục thể chất 51140206

1128/QĐ-BGDĐT

13/5/2098

31     Sư phạm Âm nhạc 51140221

6564/QĐ-BGDĐT

21/12/2003

32     Sư phạm Sinh học 51140213

6209/QĐ-BGDĐT

31/12/2010

33     Công nghệ thông tin 51480201

1056/QĐ-BGDĐT

10/03/2003

34     Kế toán 51340301

8091/QĐ-BGDĐT

24/12/2007

            Nhà trường đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh bằng các giải pháp đồng bộ, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm văn hóa có uy tín trong cả nước và khu vực.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS.TS Nguyễn Văn Đính