Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

               

TT

Nội dung

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

%

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

k

I

Đại học chính quy

a

Chương trình đại trà

Sư phạm Toán

2012-2016

17

17

6

11

52,94

Khoa học môi trường

2012-2016

27

27

4

21

55,55

Sư phạm Tiếng Anh

2012-2016

8

6

1

5

100

Ngôn ngữ Anh

2012-2016

7

7

6

42,96

Giáo dục chính trị

2012-2016

22

22

1

20

68,18

Công nghệ thông tin

2012-2016

21

18

7

33,33

Giáo dục tiểu học

2012-2016

9

8

4

4

44,44

Giáo dục mầm non

2012-2016

60

52

1

48

51,67

Quản trị kinh doanh

2012-2016

20

10

1

4

55

Kế toán

2012-2016

93

71

6

58

55,32

Tài chính ngân hàng

2012-2016

40

33

6

11

52,5

II

Cao đẳng chính quy

a

Chương trình đại trà

Sư phạm Tiếng Anh

2013-2016

26

13

3

46,87

Giáo dục mầm non

2013-2016

93

68

2

59

58,06

Kế toán

2013-2016

48

19

1

14

48,0

HIỆU TRƯỞNG