Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

               

TT

Nội dung

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

%

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

k

I

Đại học chính quy

a

Chương trình đại trà

Sư phạm Toán

2012-2016

17

17

6

11

52,94

Khoa học môi trường

2012-2016

27

27

4

21

55,55

Sư phạm Tiếng Anh

2012-2016

8

6

1

5

100

Ngôn ngữ Anh

2012-2016

7

7

6

42,96

Giáo dục chính trị

2012-2016

22

22

1

20

68,18

Công nghệ thông tin

2012-2016

21

18

7

33,33

Giáo dục tiểu học

2012-2016

9

8

4

4

44,44

Giáo dục mầm non

2012-2016

60

52

1

48

51,67

Quản trị kinh doanh

2012-2016

20

10

1

4

55

Kế toán

2012-2016

93

71

6

58

55,32

Tài chính ngân hàng

2012-2016

40

33

6

11

52,5

II

Cao đẳng chính quy

a

Chương trình đại trà

Sư phạm Tiếng Anh

2013-2016

26

13

3

46,87

Giáo dục mầm non

2013-2016

93

68

2

59

58,06

Kế toán

2013-2016

48

19

1

14

48,0

HIỆU TRƯỞNG