Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Bài viết

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

                                                                                      Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
                                                                                       THÔNG BÁO
                                Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai ha 86,82
II Diện tích sàn xây dựng
1 Giảng đường
Số phòng phòng 122
Tổng diện tích m2 17876
2 Phòng học máy tính
Số phòng phòng 11
Tổng diện tích m2 1050
3 Phòng học ngoại ngữ
Số phòng phòng 6
Tổng diện tích m2 588
4 Thư viện m2 790
5 Phòng thí nghiệm
Số phòng  phòng 4
Tổng diện tích m2 352
6 Xưởng thực tập, thực hành
Số phòng  phòng 3
Tổng diện tích m2 2000
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
Số phòng phòng 501
Tổng diện tích m2 17741
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 1800
9 Diện tích khác:
Diện tích hội trường m2 1630
Diện tích nhà văn hóa       m2 450
Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2 562
Diện tích bể bơi m2
Diện tích sân vận động m2 7150
…, ngày 01 tháng 12 năm 2015
             Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
           (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu)