Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Thư gửi cô giáo cũ Thư gửi cô giáo cũ Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 5 năm 2020 23 giờ 30 phút Cô kính mến! Cô lâu ngày có khỏe ...
NCS Lưu Thị Thu Hằng  bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non NCS Lưu Thị Thu Hằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non Sáng ngày 22/05/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường...
Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Sáng ngày 14/5/2020, Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà...

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

TT

Nội dung

Khóa học/
Năm
tốt nghiệp

Số sinh
viên
nhập học

Số sinh
viên
tốt
nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

Loại
xuất sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

I

Đại học chính quy

Chương trình đại trà

1

SP. Toán

2010-2014

54

48

0

12.5

75

33.3

2

SP. Vật lý

2010-2014

40

34

0

5.9

85.3

20

3

SP. Hóa

2010-2014

49

45

0

4.4

95.6

24.1

4

SP T.Anh

2010-2014

34

33

0

3

90.9

63.2

5

GD Chính trị

2010-2014

55

50

0

4

82

20.7

6

GD Tiểu học

2010-2014

37

36

0

13.9

86.1

50.9

7

GD Mầm non

2010-2014

53

50

0

2

86

32.8

8

Công nghệ thông tin

2010-2014

43

26

0

3.8

34.6

38.5

9

Quản trị kinh doanh

2010-2014

92

66

0

15.2

53

31.7

10

Kế toán

2010-2014

281

248

0

6.9

74.2

31.7

II

Cao đẳng chính quy

Chương trình đại trà

SP. Toán

2011-2014

33

24

0

70.8

SP. Sinh

2011-2014

20

18

0

22.2

72.2

1

SP Anh

2011-2014

46

40

0

60

GD Mầm non

2011-2014

40

30

0

6.7

46.7

GD Thể chất

2011-2014

18

13

0

7.7

92.3

Kế toán

2011-2014

392

243

0

0.8

45.3

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký tên và đóng dấu)

Hoạt động nổi bật của sinh viên