Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

1

2

(3+…+8)

3

4

5

6

7

8

1.          

BGH

4

1

2

1

2.            

Khoa SP Tự nhiên

26

2

24

3.          

Khoa Tiểu học - MN

16

2

9

5

4.            

Khoa Tiếng Việt

6

6

5.              

Khoa Kỹ thuật - CN

25

1

2

16

6

6.              

Khoa Ngoại ngữ

30

2

16

12

7.              

Khoa Kinh tế - QTKD

45

1

4

26

14

8.              

Khoa Nông nghiệp

12

1

5

6

9.              

Khoa Lí luận chính trị

22

4

15

3

10.          

Bộ môn Tâm lí - GD

5

5

11.           

Bộ môn Giáo dục TC

13

2

11

12.           

Phòng Đào tạo

4

3

1

13.           

Phòng khảo thí-ĐBCL

1

1

14.          

Phòng NCKH-QHQT

1

0

1

15.           

Phòng Quản lí SĐH

2

1

1

16.           

Phòng Thanh tra

2

2

17.           

Phòng Công tác HSSV

1

1

18.          

Phòng Tổ chức - HC

1

0

1

19.          

Phòng Quản trị

1

0

1

20.       

Trung tâm GDTX

2

2

21.          

Trung tâm CNTT

1

1

22.          

Trung tâm Kỹ năng mềm

1

1

23.         

Trung tâm thư viện

2

2

Tổng

223

1

2

20

139

61

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.

Chi tiết Danh sách giảng viên cơ hữu theo khối ngành năm 2017xem bản PDF: