Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

1

2

(3+…+8)

3

4

5

6

7

8

1.          

BGH

4

1

2

1

2.            

Khoa SP Tự nhiên

26

2

24

3.          

Khoa Tiểu học - MN

16

2

9

5

4.            

Khoa Tiếng Việt

6

6

5.              

Khoa Kỹ thuật - CN

25

1

2

16

6

6.              

Khoa Ngoại ngữ

30

2

16

12

7.              

Khoa Kinh tế - QTKD

45

1

4

26

14

8.              

Khoa Nông nghiệp

12

1

5

6

9.              

Khoa Lí luận chính trị

22

4

15

3

10.          

Bộ môn Tâm lí - GD

5

5

11.           

Bộ môn Giáo dục TC

13

2

11

12.           

Phòng Đào tạo

4

3

1

13.           

Phòng khảo thí-ĐBCL

1

1

14.          

Phòng NCKH-QHQT

1

0

1

15.           

Phòng Quản lí SĐH

2

1

1

16.           

Phòng Thanh tra

2

2

17.           

Phòng Công tác HSSV

1

1

18.          

Phòng Tổ chức - HC

1

0

1

19.          

Phòng Quản trị

1

0

1

20.       

Trung tâm GDTX

2

2

21.          

Trung tâm CNTT

1

1

22.          

Trung tâm Kỹ năng mềm

1

1

23.         

Trung tâm thư viện

2

2

Tổng

223

1

2

20

139

61

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.

Chi tiết Danh sách giảng viên cơ hữu theo khối ngành năm 2017xem bản PDF: