Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Tin tức - Sự kiện

Tọa đàm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” Tọa đàm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” Nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào, chiều ngày 21/5/2019, Tỉnh...
Văn phòng Tiếng Anh khu vực, Đại Sứ quán Hoa Kỳ thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Văn phòng Tiếng Anh khu vực, Đại Sứ quán Hoa Kỳ thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Sáng ngày 17/5/2019, Ông John Scacco – Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh khu vực, Đại Sứ quán Hoa Kỳ đã...

Đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014 - 2015

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Đơn vị tính: Người

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

1

2
(3+4+5+6
+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

1

BGH

5

1

2

2

2

Bộ môn GDTC

15

5

10

3

Bộ môn TLGD

8

1

6

1

4

Khoa KT-QTKD

42

1

19

22

5

Khoa Kỹ thuật - CN

20

1

1

13

5

6

Khoa Lý luận CT

19

1

16

2

7

Khoa Ngoại ngữ

28

1

16

11

8

Khoa SP XH-NV

10

1

8

1

9

Khoa SP Tiểu học MN

16

7

9

10

Khoa SP Tự nhiên

25

2

22

1

11

Khoa Nông nghiệp

9

1

4

4

12

Phòng Đào tạo

5

2

3

13

Phòng Công tác HSSV

2

2

14

Phòng Khảo thí - ĐBCL

1

1

15

Phòng NCKH-HTQT

5

1

1

3

16

Phòng Quản trị

1

1

17

Phòng Tổ chức-HC

2

1

1

18

Phòng Thanh tra

2

2

19

Trung tâm CNTT

5

2

3

20

Trung tâm GDTX

3

2

1

21

Trung tâm Thư viện

3

1

2

22

Phòng Quản lý sau ĐH

2

1

1

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3), Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.

Người lập biểu

…, ngày 01 tháng 12 năm 2014

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Hoạt động nổi bật của sinh viên