Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2016-2017

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2016-2017

- Hình thức công khai: Tại Website của Trường Đại học Hà Tĩnh

- Địa chỉ website: http://htu.edu.vn

- Thông tin người lập biểu: Điện thoại 0916955501, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

17

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

43

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

86,82

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

20518

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

17876

 

4.2

Diện tích thư viện

-

790

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

352

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

1500

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

17741

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

196

 

6.1

Giáo sư

-

1

 

6.2

Phó giáo sư

-

2

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

19

 

6.4

Thạc sỹ

-

145

 

6.5

Cử nhân

-

63

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

4486

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

0

 

7.2

Học viên cao học

-

0

 

7.3

Đại học

-

4046

 

7.4

Cao đẳng

-

356

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

84

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

71,4

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2015-2016:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

9.3

Đại học

-

6,5

 

9.4

Cao đẳng

-

6,0

 

10

Tổng thu năm 2016

Tỷ đồng

60,584

 

10.1

Từ ngân sách

-

37,736

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

22,848

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

10.4

Từ nguồn khác

-

 

Ghi chú: Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG