Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Ba công khai

Ba công khai

BA CÔNG KHAI - ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học, Cao đẳng

Biểu tổng hợp

Biểu tổng hợp