Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG 

TS. Đoàn Hoài Sơn

+ Ngày sinh: 30/7/1968

+ Quê quán: Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Vật lý

+ Trách nhiệm: Phụ trách chung, phụ trách công tác cán bộ, công tác tài chính, công tác nghiên cứu khoa học, hợp trác quốc tế, công nghệ thông tin, thư viện .

 DHS1

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

ThS. Lê Thị Hường

+ Ngày sinh: 10/5/1965

+ Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ Triết học

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác chính trị nội bộ; công tác học sinh, sinh viên và cơ sở vật chất

 LTH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

TS. Trần Thị Ái Đức

+ Ngày sinh: 12/8/1975

+ Quê quán: Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Kinh tế

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác đào tạo

 Ai Duc