Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG 

TS. Đoàn Hoài Sơn

+ Ngày sinh: 30/7/1968

+ Quê quán: Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Vật lý

+ Trách nhiệm: Phụ trách chung, phụ trách công tác cán bộ, công tác tài chính, công tác nghiên cứu khoa học, hợp trác quốc tế, công nghệ thông tin, thư viện .

Thay Son

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

TS. Trần Thị Ái Đức

+ Ngày sinh: 12/8/1975

+ Quê quán: Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Kinh tế

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác đào tạo

 Ai Duc