Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

HIỆU TRƯỞNG:

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

+ Ngày sinh: 1974

+ Quê quán: Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

+ Trách nhiệm: Phụ trách chung, phụ trách công tác cán bộ, công tác tài chính và hợp tác quốc tế.

600 thayTho

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

TS. Đoàn Hoài Sơn

+ Ngày sinh: 30/7/1968

+ Quê quán: Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Vật lý

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, Công nghệ thông tin và Thư viện

 DHS

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

ThS. Lê Thị Hường

+ Ngày sinh: 10/5/1965

+ Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ Triết học

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác chính trị nội bộ, công tác sinh viên và cơ sở vật chất

 LTH