Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG 

TS. Đoàn Hoài Sơn

+ Ngày sinh: 30/7/1968

+ Quê quán: Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ Vật lý

+ Trách nhiệm: Phụ trách chung, phụ trách công tác cán bộ, công tác đào tạo, công tác tài chính, công tác nghiên cứu khoa học, hợp trác quốc tế, công nghệ thông tin, thư viện .

 DHS1

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

ThS. Lê Thị Hường

+ Ngày sinh: 10/5/1965

+ Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ Triết học

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác chính trị nội bộ; công tác học sinh, sinh viên và cơ sở vật chất

 LTH