Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường

Cơ cấu Trường Đại học Hà Tĩnh gồm:

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và 28 đơn vị trực thuộc:

7 Khoa:

- Sư phạm,

- Tiếng Việt,

- Lý luận chính trị,

- Kinh tế - QTKD,

- Kỹ thuật - Công nghệ,

- Ngoại ngữ,

- Nông nghiêp.

02 Trường trực thuộc:

- Trường Phổ thông,

- Trường Mầm non.

02 Bộ môn trực thuộc

-Tâm lý, Giáo dục,

- Giáo dục thể chất.

10 Phòng:

- Đào tạo,

- Quản lý đào tạo sau đại học,

- Tổ chức - Hành chính,

- Kế hoạch tài chính,

- Quản lý khoa học,

- Quan hệ đối ngoại và truyền thông,

- Đảm bảo chất lượng,

- Công tác chính trị - Học sinh sinh viên,

- Quản trị,

- Thanh tra - Pháp chế.

06 Trung tâm:

- Giáo dục thường xuyên,

- Ngoại ngữ - Tin học - KNM,

- Thư viện,

- Công nghệ thông tin,

- Y tế - Môi trường,

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

01 Ban

- Quản lý dự án