Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường

Cơ cấu Trường Đại học Hà Tĩnh gồm:

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và 28 đơn vị trực thuộc:

7 Khoa:

- Sư phạm,

- Tiếng Việt,

- Lý luận chính trị,

- Kinh tế - QTKD,

- Kỹ thuật - Công nghệ,

- Ngoại ngữ,

- Nông nghiêp.

02 Trường trực thuộc:

- Trường Phổ thông,

- Trường Mầm non.

02 Bộ môn trực thuộc

-Tâm lý, Giáo dục,

- Giáo dục thể chất.

10 Phòng:

- Đào tạo,

- Quản lý đào tạo sau đại học,

- Tổ chức - Hành chính,

- Kế hoạch tài chính,

- Quản lý khoa học,

- Quan hệ đối ngoại và truyền thông,

- Đảm bảo chất lượng,

- Công tác chính trị - Học sinh sinh viên,

- Quản trị,

- Thanh tra - Pháp chế.

06 Trung tâm:

- Giáo dục thường xuyên,

- Ngoại ngữ - Tin học - KNM,

- Thư viện,

- Công nghệ thông tin,

- Y tế - Môi trường,

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

01 Ban

- Quản lý dự án