Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

TT

Thông tin

Họ và tên

( Trưởng đơn vị)

Học hàm, học vị

 

Điện thoại,

E-mail

1.Ban giám hiệu

1

Hiệu trưởng 

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

son.doanhoai

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Ái Đức

GVC.TS

0918034369

duc.tranthiai

3

Phó Hiệu trưởng  Bùi Thị Quỳnh Thơ GVC.TS

0912883114

tho.buithiquynh

2. Các tổ chức Đảng, đoàn thể

1.

Phó Bí thư Đảng ủy

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

son.doanhoai

2

Bí thư Đoàn trường

Biện Văn Quyền

GV.ThS

0914482739

quyen.bienvan

3

Chủ tịch công đoàn cơ sở

 

4

Chủ tịch Hội sinh viên

Phạm Xuân Cường

GV.ThS

0936362234

cuong.phamxuan

5

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

nam.dinhvan

3. Các phòng, ban chức năng

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trần Thị Kim Hiền

ThS

0983556103

hien.tranthikim

2

Phòng Đào tạo

Hoàng Ngọc Hà

TS

0912266270

ha.hoangngoc

3

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

Trần Anh Vũ

TS

0912526797

vu.trananh

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912277316

hung.nguyenviet

5

Phòng Quản lý KH

Bùi Thị Quỳnh Thơ

GV.TS

0912883114

tho.buithiquynh

6

Phòng QHĐN&TT

Hồ Thị Nga

GVC.TS

0947311271

nga.hothi

7

Phòng Quản lý Đào tạo SĐH

Trần Thị Ái Đức

GV.TS

0902262369

duc.tranthiai

8

Phòng Công tác CT-HSSV

Ngô Tất Đạt

ThS

0912591778

dat.ngotat

9

Phòng Quản trị

Đinh Văn Nam

ThS

 

10

Ban QL Dự án

Cù Huy Lộc

CN

0913071224

loc.cuhuy

4. Các viện, trung tâm trực thuộc

1

Viện đào tạo thường xuyên

Nguyễn Thị Hải Yến

GVC.ThS

0988823808

yen.nguyenthihai

2

Thông tin - Thư viện

5. Các khoa, bộ môn, trường trực thuộc

1

Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GVC.TS

0912999125

Tam.nguyethithanh

2

Khoa Kinh tế - Quản trị KD

3

Khoa Tiếng Việt

Nguyễn Thái Hòa

GVC.ThS

0948866538

hoa.nguyenthithai

4

Khoa Lý luận Chính trị

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TS

0912606615

nhan.nguyenthithanh

5

Khoa Ngoại ngữ

Trần Minh Đức

ThS

0912426579

duc.tranminh

6

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ

Nguyễn Sỹ Minh

GV.TS

0912442405

minh.nguyensy

7

Khoa Nông nghiệp

Lâm Xuân Thái

GV.TS

0913397899

thai.lamxuan

8

Bộ môn Tâm lý- Giáo dục

Nguyễn Văn Tịnh

GVC.TS

0916955505

tinh.nguyenvan

9

Bộ môn Giáo dục thể chất

Nguyễn Văn Thành

GV.ThS

0988363755

thanh.nguyenvan

10

Trường TH, THCS, THPT

Phan Đình Anh

GVC.ThS

0916955501

anh.phandinh

11

Trường mầm non

Lưu Thị Thu Hằng

GV. ThS

0913335557

hang.luuthithu