Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

  DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

(các phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn trực thuộc chỉ ghi cấp trưởng)

 

Các đơn vị

Họ tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Điện thoại

E-mail

(@htu.edu.vn)

1. Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Thọ

PGS.TS

 tho.nguyendinh

2. Phó Hiệu trưởng

Cao Thành

GVC.TS

0983.336489

le.caothanh

Thị Hường

GVC.ThS

0915.234235

huong.lethi

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916.877248

son.doanhoai

3. Các tổ chức Đảng,

Đoàn TN, Công đoàn

Đảng ủy

Cao Thành Lê

thư

0912.381299

le.caothanh

Đoàn Thanh niên

Biện Văn Quyền

thư

0912.266799

quyen.bienvan

Công đoàn

Nguyễn Hoài Sanh

Chủ tịch

0913.071224

sanh.nguyenhoai

4. Các phòng, ban chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính:

Nguyễn Đình Tuấn

ĐH

0915.565439

tuan.nguyendinh

Phòng Đào tạo:

Trần Anh Vũ

GVC.ThS

0904.391227

vu.trananh

Phòng Khảo thí ĐBCL:

Phan Thị Dung

ThS

 

dung.phanthi

Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912.277316

hung.nguyenviet

Phòng NCKH:

Bùi Thị Quỳnh Thơ

GVC.TS

tho.buithiquynh

Phòng TT & ĐN:

Hồ Thị Nga

GVC. TS   nga.hothi

Phòng Quản Đào tạo SĐH:

Trần Thị Ái Đức

TS

0902.262369

duc.tranthiai

Phòng Thanh tra:

Trương Quang Duẩn

ThS

0912.385998

duan.truongquang

Phòng Công tác HSSV:

Ngô Tất Đạt

ThS

0912.591778

dat.ngotat

PhòngQuản trị:

Ngô Đăng Thuận

CN

0912.136737

thuan.ngodang

Ban QL Dự án:

Nguyễn Đình Thọ

PGS. TS

tho.nguyen

Ban QL sở mới:

Phạm Toan

KS

0912.449026

toan.pham

5. Các trung tâm

Giáo dục thường xuyên:

Nguyễn T.Hải Yến

GVC.ThS

0988.823808

yen.nguyenthihai

Y tế - Môi trường:

Hoàng Văn Thiềm

CN

0943.742678

thiem.hoangvan

Công nghệ thông tin:

Nguyễn Viết Phú

ThS

0912.539858

phu.nguyenviet

Thư viện:

Đinh Văn Nam

ThS

0918.337033

nam.dinhvan

Ngoại ngữ-Tin học-KNM:

Cao Thành

GVC.TS

0983.336489

le.caothanh

6. Các khoa, bộ môn

Khoa Sư phạm Tiểu học – MN:

Nguyễn Thị Én

GVC.ThS

0979.825486

en.nguyenthi

Khoa Kinh tế-QTKD:

Hoàng Ngọc

GVC.ThS

0912.266270

ha.hoangngoc

Khoa phạm hội - NV:

Nguyễn Thái Hòa

GVC.ThS

0948.866538

hoa.nguyenthithai

Khoa phạm Tự nhiên:

Bùi Văn Hạt

GVC.ThS

0913.397899

hat.buivan

Khoa luận Chính trị:

Nguyễn Hoài Sanh

GVC.TS

sanh.nguyenhoai

Khoa Ngoại ngữ:

Nguyễn Gia Việt

TS

0984.639778

viet.nguyengia

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ:

Nguyễn Sỹ Minh

TS

minh.nguyensy

Khoa Nông nghiệp:

Phan Văn Ý

ThS

0913.273705

y.phanvan

Bộ môn m - Giáo dục:

Nguyễn Văn Tịnh

GVC.TS

0916.955505

tinh.nguyenvan

Bộ môn Giáo dục thể chất:

Nguyễn Văn Thành

CN

0988.363755

thanh.nguyenvan.td

Thống kê

Cán bộ chủ chốt