Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh sách Giảng viên cơ hữu

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 2017

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh (GS, PGS, GVCC, GVC, GV, Trợ giảng)

Trình độ (TSKH, TS, ThS, ĐH, CĐ)

Chuyên môn được đào tạo

Giảng dạy khối kiến thức đại cương

Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp

Ngành đào tạo tham gia chủ trì

Nhóm ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Nguyễn Thị Bích Hằng

24/09/1974

GV

TS

Triết học

x

C

2

Đoàn Hoài Sơn

30/07/1968

GVC

TS

Vật lý

x

C

3

Trần Anh Vũ

23/10/1975

GV

TS

SP Toán

x

C

4

Hoàng Diệp Anh

22/06/1979

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

5

Phạm Thị Tú Hằng

10/01/1977

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

6

Nguyễn Thị Thái Hoà

23/03/1971

GVC

ThS

Ngữ văn

x

C

7

Nguyễn Đinh Nam

18/06/1991

GV

ThS

SP Toán

x

C

8

Nguyễn Thị Hà

22/12/1976

GVC

ThS

LLCT

x

C

9

Nguyễn Thị Thu Phương

01/04/1976

GV

ThS

Tâm lý-GD

x

C

10

Phạm Huy Thông

06/11/1982

GV

ThS

LLCT

x

C

11

Phạm Thị Thanh Huyền

09/01/1981

GV

ThS

LLCT

x

C

12

Trần Nguyên Hào

06/08/1977

GV

ThS

LLCT

x

C

13

Trần Thị Mai Hương

09/06/1985

GV

ThS

LLCT

x

C

14

Lê Thị Hường

05/10/1965

GVC

ThS

Chính trị

x

C

15

Trần Thị Thái Hòa

29/12/1987

GV

ThS

SP Toán

x

C

16

Ngô Tất Đạt

27/04/1975

GV

ThS

CNTT

x

C

17

Trần Thị Thiều Hoa

03/10/1970

GVC

ThS

Tin học

x

C

18

Nguyễn Thị Duyên

20/10/1988

GV

ThS

CNTT

x

C

19

Nguyễn Thị Hải Lý

26/07/1981

GV

ThS

CNTT

x

C

20

Nguyễn Thị Việt

24/09/1987

GV

ThS

CNTT

x

C

21

Nguyễn Văn Thành

01/02/1977

GV

ThS

Thể dục - Thể thao

x

C

22

Nguyễn Viết Phú

02/12/1976

GV

ThS

CNTT

x

C

23

Phan Thị Dung

20/10/1985

GV

ThS

Thông tin thư viện

x

C

24

Phan Thị Gấm

23/06/1984

GV

ThS

CNTT

x

C

25

Trần Dương

26/01/1984

GV

ThS

Thông tin thư viện

x

C

26

Trần Trang Nhung

14/10/1988

GV

ThS

Thể dục - Thể thao

x

C

27

Nguyễn Thị Đào

12/10/1986

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

28

Hoàng Thị Hoàn

01/04/1980

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

29

Trần Thị Việt Phương

06/07/1977

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

30

Võ Thị Mai Phương

20/09/1988

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

31

Phan Thị Nhân

15/07/1987

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

32

Phan Thị Thu Hương

01/04/1986

GV

ThS

Tiếng Anh

x

C

33

Nguyễn Anh Hải

14/12/1986

GV

ThS

Thể dục - Thể thao

x

C

34

Nguyễn Công Viên

20/09/1989

GV

ThS

Thể dục - Thể thao

x

C

35

Lê Thị Hòa

25/01/1989

GV

ĐH

Tiếng Anh

x

C

36

Trần Minh Đức

16/07/1975

GV

ĐH

Tiếng Anh

x

C

37

Phan Thị Cát Tường

03/05/1991

GV

ĐH

Tiếng Anh

x

C

38

Lê Thị Thu Huyền

02/10/1987

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

39

Lê Xuân Ngọ

13/04/1979

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

40

Lưu Như Mạnh

29/12/1980

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

41

Nghiêm Sỹ Đồng

11/05/1976

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

42

Ngô Đăng Thuận

06/02/1960

GV

ĐH

Tiếng Anh

x

C

43

Nguyễn Đình Tuấn

09/02/1958

GV

ĐH

Tiếng Anh

x

C

44

Nguyễn Hồng Quang

11/08/1987

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

45

Phan Anh Tuấn

09/12/1986

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

46

Phan Văn Trường

03/08/1972

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

47

Trần Ngọc Bản

08/02/1987

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

48

Trần Thị Thúy

05/01/1982

GV

ĐH

Thể dục - Thể thao

x

C

49

Phan Thị Hải Yến

15/9/1994

GV

ĐH

Kinh tế

x

C

50

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

07/11/1993

GV

ĐH

Kinh tế

x

C

51

Nguyễn Hoài Sanh

27/06/1972

GVC

TS

Triết học

x

x

Giáo dục Chính trị

I

52

Bùi Thị Lợi

20/08/1984

GV

ThS

Triết học

x

x

Giáo dục Chính trị

I

53

Đào Thị Thuý

09/09/1978

GV

ThS

LL và PP DH GDCD

x

x

Giáo dục Chính trị

I

54

Đậu Thị Hồng

02/10/1986

GV

ThS

Kinh tế chính trị

x

x

Giáo dục Chính trị

I

55

Nguyễn Thị Hồng Ninh

18/05/1971

GVC

ThS

Triết học

x

x

Giáo dục Chính trị

I

56

Nguyễn Thu Hiến

03/10/1987

GV

ThS

Chính trị

x

x

Giáo dục Chính trị

I

57

Trần Thị Kim Hiền

20/07/1968

GV

ThS

Kinh tế chính trị

Giáo dục Chính trị

I

58

Trần Thị Thúy

14/11/1981

GV

ThS

Kinh tế chính trị

x

x

Giáo dục Chính trị

I

59

Lê Thị Thái

09/12/1984

GV

ThS

Chính trị

Giáo dục Chính trị

I

60

Nguyễn Văn Tịnh

18/07/1966

GVC

TS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Mầm non

I

61

Lưu Thị Thu Hằng

06/02/1982

GV

ThS

GD Mầm non

x

Giáo dục Mầm non

I

62

Nguyễn Thị ánh Tuyết

23/09/1979

GV

ThS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Mầm non

I

63

Nguyễn Thị Hải Yến

02/05/1969

GVC

ThS

Ngữ văn

x

Giáo dục Mầm non

I

64

Nguyễn Thị Lệ Hằng

06/04/1987

GV

ThS

Ngôn ngữ học

x

x

Giáo dục Mầm non

I

65

Trần Đình Quảng

20/05/1976

GV

ThS

Âm nhac

x

Giáo dục Mầm non

I

66

Trần Mai Phương

31/01/1982

GV

ThS

Ngữ văn

x

x

Giáo dục Mầm non

I

67

Trần Thị Xoan

20/11/1971

GV

ThS

Mỹ thuật

x

Giáo dục Mầm non

I

68

Trần Thị Anh Thư

07/07/1975

GV

ThS

Ngữ văn

x

x

Giáo dục Mầm non

I

69

Trương Thị Mai Hoa

26/03/1978

GV

ThS

Ngữ văn

x

x

Giáo dục Mầm non

I

70

Bùi Thị Quỳnh Hoa

01/01/1981

GV

ĐH

Nghệ thuật

x

Giáo dục Mầm non

I

71

Đặng Thị Hà

25/01/1964

GV

ĐH

Nhạc họa

x

Giáo dục Mầm non

I

72

Nguyễn Thị Phú

22/08/1965

GV

ĐH

Mỹ thuật

x

Giáo dục Mầm non

I

73

Phan Anh

06/01/1963

GVC

TS

Giáo dục học

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

74

Nguyễn Văn Hoà

28/12/1981

GV

TS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

75

Bùi Văn Hạt

02/02/1958

GVC

ThS

Sinh vật học

x

Giáo dục Tiểu học

I

76

Đặng Quốc Tuấn

08/12/1968

GV

ThS

Mỹ thuật

x

Giáo dục Tiểu học

I

77

Đặng Thị Yến

03/08/1973

GVC

ThS

Ngữ văn

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

78

Hoàng Thị Tố Nga

14/06/1972

GVC

ThS

Ngữ văn

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

79

Lê Thị Bích Ngọc

29/03/1984

GV

ThS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

80

Nguyễn Khánh

20/08/1962

GVC

ThS

Toán

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

81

Nguyễn Thị Cẩm

05/08/1987

GV

ThS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

82

Nguyễn Thị én

06/10/1962

GVC

ThS

Ngữ văn_SP

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

83

Nguyễn Thị Hương Giang

06/01/1972

GVC

ThS

Tâm lý giáo dục

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

84

Nguyễn Văn ân

05/06/1973

GV

ThS

Mỹ thuật

x

Giáo dục Tiểu học

I

85

Phan Đình Anh

27/08/1960

GVC

ThS

Toán_SP

x

x

Giáo dục Tiểu học

I

86

Trần Thị ái Thi

16/07/1967

GVC

ThS

Lịch sử_SP

x

Giáo dục Tiểu học

I

87

Lê Thị Bích Lam

15/10/1984

GV

ThS

Sinh vật học

Giáo dục Tiểu học

I

88

Đào Quốc Việt

05/11/1970

GV

ĐH

Âm nhạc

x

Giáo dục Tiểu học

I

89

Lê Trí Dũng

21/09/1958

GV

ĐH

Toán

x

Giáo dục Tiểu học

I

90

Nguyễn Gia Việt

05/01/1975

GV

TS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

91

Hồ Thị Nga

31/12/1971

GVC

TS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

92

Đặng Thị Kiều Giang

21/07/1977

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

93

Lê Thị Thảo

08/05/1987

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

94

Nguyễn Thị Bích Hạnh

25/03/1987

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

95

Phạm Thị Kim Anh

27/08/1980

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

SP Tiếng Anh

I

96

Lê Văn An

19/04/1978

GV

TS

Toán

x

x

SP Toán học

I

97

Nguyễn Thị Thanh Tâm

04/07/1970

GVC

TS

Toán

x

x

SP Toán học

I

98

Dương Thị Xuân Thìn

09/01/1963

GVC

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

99

Lê Thị Thu Hằng

23/04/1980

GV

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

100

Lê Văn Hiển

11/10/1985

GV

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

101

Nguyễn Thị Hải Anh

17/12/1986

GV

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

102

Nguyễn Thị Minh Hưng

09/01/1976

GV

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

103

Nguyễn Thị Sửu

13/06/1985

GV

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

104

Nguyễn Thị Thành

12/10/1968

GVC

ThS

Toán

x

x

SP Toán học

I

105

Cao Thành Lê

22/04/1964

GVC

TS

Vật lý

x

x

SP Vật lý

I

106

Đinh Văn Nam

31/08/1966

GVC

ThS

Vật lý

x

x

SP Vật lý

I

107

Lê Minh Quân

22/05/1978

GV

ThS

Vật lý

x

x

SP Vật lý

I

108

Nguyễn Thị Huyền Trang

16/01/1987

GV

ThS

Vật lý

x

x

SP Vật lý

I

109

Trần Văn Diệu

23/01/1989

GV

ThS

Vật lý

x

x

SP Vật lý

I

110

Đinh Văn Phác

09/11/1986

GV

ThS

Kỹ thuật CN

x

x

SP Vật lý

I

111

Nguyễn Quốc Thắng

25/03/1956

PGS

TS

Hóa học

x

x

Sư phạm Hóa

I

112

Đậu Thị Kim Quyên

10/06/1975

GVC

ThS

Hóa học

x

x

Sư phạm Hóa

I

113

Lê Đức Minh

03/02/1984

GV

ThS

Hóa học

x

x

Sư phạm Hóa

I

114

Tống Thị Cẩm Lệ

10/08/1972

GVC

ThS

Hóa học

x

x

Sư phạm Hóa

I

115

Nguyễn Văn Đính

02/02/1951

GS

TS

Kinh tế

x

x

Kế toán

III

116

Cao Thị Lệ Quyên

02/04/1989

GV

ThS

Kinh tế kế hoạch

x

Kế toán

III

117

Đặng Thị Kim Oanh

29/03/1984

GV

ThS

Kế toán tài chính

x

Kế toán

III

118

Hồ Thị Vinh

13/07/1983

GV

ThS

Kế toán tài chính

x

Kế toán

III

119

Hoàng Sỹ Nam

01/05/1983

GV

ThS

Kế toán doanh nghiệp

x

Kế toán

III

120

Nguyễn Thị Dung

18/08/1989

GV

ThS

Kế toán & kiểm toán

x

Kế toán

III

121

Phan Thị ái

28/10/1987

GV

ThS

Kế toán & kiểm toán

x

Kế toán

III

122

Phan Thị Phương Thảo

06/07/1985

GV

ThS

Kinh doanh và QL

x

Kế toán

III

123

Trương Thị Phương Thảo

26/07/1983

GV

ThS

Kế toán

x

Kế toán

III

124

Hoàng Thị Oanh

05/12/1990

GV

ThS

Kế toán

x

Kế toán

III

125

Lê Thị Thu Hoài

07/12/1988

GV

ThS

Kế toán

x

Kế toán

III

126

Nguyễn Thị Kim Nhung

05/10/1988

GV

ThS

Kinh tế đối ngoại

x

Kế toán

III

127

Nguyễn Thị Thương

21/01/1989

GV

ThS

Kế toán

x

Kế toán

III

128

Trần Nữ Hồng Dung

04/03/1970

GV

ThS

Kinh tế

x

Kế toán

III

129

Nguyễn Hữu Hiệp

20/12/1986

GV

ĐH

Kinh tế

x

Kế toán

III

130

Nguyễn Thị Nên

05/06/1985

GV

ĐH

Kinh tế

x

Kế toán

III

131

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

02/03/1977

GV

TS

Luật học

x

x

Luật

III

132

Nguyễn Thị Thu Hà

GV

TS

Luật học

x

x

Luật

III

133

Dương Thị Cẩm Hằng

25/06/1992

GV

ThS

Luật học

x

Luật

III

134

Trần Thế Sơn

11/06/1975

GV

ThS

Luật học

x

Luật

III

135

Trần Thị Bích Nga

08/02/1986

GV

ThS

Luật học

x

Luật

III

136

Trần Thị Tú Anh

20/06/1987

GV

ThS

Luật học

x

Luật

III

137

Đinh Tiên Hoàng

04/10/1986

GV

ThS

Luật học

x

Luật

III

138

Nguyễn Thị Thủy

02/06/1984

GV

ĐH

Luật học

x

Luật

III

139

Trần Thu Thuỷ

29/10/1983

GV

TS

Quản lý kinh tế

x

QTDV DL&LH

III

140

Bùi Minh Quỳnh

04/01/1982

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

QTDV DL&LH

III

141

Dương Quỳnh Lưu

25/02/1973

GVC

ThS

Lịch sử

x

QTDV DL&LH

III

142

Đường Thế Anh

01/01/1978

GV

ThS

Lịch sử

x

x

QTDV DL&LH

III

143

Lê Đức Anh

05/02/1986

GV

ThS

Quản trị du lịch

x

QTDV DL&LH

III

144

Nguyễn Thị Hồng Tình

04/06/1985

GV

ThS

Địa lý

x

QTDV DL&LH

III

145

Nguyễn Thị Phước

11/05/1986

GV

ThS

Kinh tế

x

QTDV DL&LH

III

146

Nguyễn Viết Chính

08/02/1980

GV

ThS

Quản trị KD du lịch

x

QTDV DL&LH

III

147

Trương Thuận Yến

09/02/1985

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

QTDV DL&LH

III

148

Trần Thị Hương

10/01/1982

GV

ThS

Khoa học máy tính

x

x

QTDV DL&LH

III

149

Bùi Hà Linh

08/12/1992

GV

ĐH

Kinh tế quốc tế

x

QTDV DL&LH

III

150

Nguyễn Đình Thọ

06/03/1974

PGS

TS

Kinh tế

x

Quản trị kinh doanh

III

151

Trần Mạnh Hùng

28/06/1975

GV

TS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

152

Trần Thị ái Đức

08/12/1975

GV

TS

Kinh tế

x

x

Quản trị kinh doanh

III

153

Hoàng Ngọc Hà

28/02/1975

GVC

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

154

Lê Đăng Giáp

02/07/1972

GV

ThS

Tài chính tín dụng

x

Quản trị kinh doanh

III

155

Mai Như ánh

17/12/1986

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

156

Nguyễn Thị Hồng Trang

17/12/1989

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

157

Nguyễn Thị Thanh Huyền

28/10/1984

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

158

Võ Thị Cẩm Hiếu

30/07/1985

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

159

Ngô Thị Hương Giang

19/05/1989

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

160

Trần Thị Bình

26/03/1976

GV

ĐH

Quản trị kinh doanh

x

Quản trị kinh doanh

III

161

Bùi Thị Quỳnh Thơ

28/08/1976

GV

TS

Kinh tế

x

Tài chính ngân hàng

III

162

Lê Thị Quyên

25/04/1989

GV

ThS

Tài chính ngân sách

x

Tài chính ngân hàng

III

163

Lê Thị Thu

01/01/1989

GV

ThS

Tài chính ngân hàng

x

Tài chính ngân hàng

III

164

Nguyễn Thị Kim Dung

30/07/1984

GV

ThS

Kinh tế phát triển

x

Tài chính ngân hàng

III

165

Nguyễn Thị Thương

10/04/1987

GV

ThS

Tài chính ngân hàng

x

Tài chính ngân hàng

III

166

Trần Quốc Hưng

10/01/1979

GV

ThS

Tài chính tín dụng

x

Tài chính ngân hàng

III

167

Trần Thị Khánh

11/03/1984

GV

ThS

Kinh tế

x

Tài chính ngân hàng

III

168

Trương Quang Duẩn

09/01/1965

GV

ThS

Quản trị kinh doanh

x

Tài chính ngân hàng

III

169

Đặng Thị Thanh Bình

19/01/1977

GV

ThS

Tài chính tín dụng

x

Tài chính ngân hàng

III

170

Phạm Xuân Cường

18/10/1989

GV

ThS

Tài chính ngân hàng

x

Tài chính ngân hàng

III

171

Lê Thị Tịnh

23/03/1986

GV

ĐH

Tài chính ngân hàng

x

Tài chính ngân hàng

III

172

Phạm Thị Hà An

08/02/1991

GV

ĐH

Tài chính D nghiệp

x

Tài chính ngân hàng

III

173

Trần Viết Cường

07/09/1976

GV

TS

Khoa học trái đất

x

KH Môi trường

IV

174

Biện Văn Quyền

20/06/1983

GV

ThS

Sinh học

x

KH Môi trường

IV

175

Lê Danh Minh

05/03/1976

GV

ThS

Sinh học

x

KH Môi trường

IV

176

Nguyễn Hữu Đồng

17/07/1983

GV

ThS

Khoa học môi trường

x

KH Môi trường

IV

177

Phan Thị Thanh Nhàn

28/09/1989

GV

ThS

Khoa học môi trường

x

KH Môi trường

IV

178

Nguyễn Hoàng Khang

20/10/1959

GV

ĐH

Địa chính

x

KH Môi trường

IV

179

Nguyễn Thị Thu Hà

21/02/1976

GV

ĐH

Lâm nghiệp

x

KH Môi trường

IV

180

Thái Bá Liên

06/08/1970

GV

ĐH

Nông học

x

KH Môi trường

IV

181

Lâm Xuân Thái

09/01/1966

GV

TS

Nông nghiệp

x

Khoa học cây trồng

IV

182

Võ Văn Hùng

15/10/1976

GV

TS

Nông nghiệp

Khoa học cây trồng

IV

183

Đặng Thị Thu Hiền

19/05/1984

GV

ThS

Sinh vật học

x

Khoa học cây trồng

IV

184

Lê Văn Quang

10/08/1971

GV

ThS

Nông nghiệp

x

Khoa học cây trồng

IV

185

Nguyễn Thị Hiền

20/8/1987

GV

ThS

Khoa học cây trồng

x

Khoa học cây trồng

IV

186

Trần Mạnh Hùng

01/02/1983

GV

ThS

Nông nghiệp

x

Khoa học cây trồng

IV

187

Trịnh Thị Hằng

06/01/1990

GV

ThS

Khoa học cây trồng

x

Khoa học cây trồng

IV

188

Lê Thị Thu Trang

02/03/1986

GV

ĐH

Nông học

x

Khoa học cây trồng

IV

189

Nguyễn Châu Trinh

30/10/1982

GV

ThS

Kinh tế nông nghiệp

x

Chăn nuôi - Thú y

V

190

Phan Văn Ý

16/06/1957

GVC

ThS

Kinh tế NN

x

Chăn nuôi - Thú y

V

191

Trần Quốc Hoàn

09/10/1987

GV

ThS

Chăn nuôi - Thú y

x

Chăn nuôi - Thú y

V

192

Nguyễn Trung Uyên

26/03/1983

GV

ThS

Chăn nuôi

x

Chăn nuôi - Thú y

V

193

Trần Thị Hoài Thanh

03/09/1970

GV

ĐH

Chăn nuôi

x

Chăn nuôi - Thú y

V

194

Trần Thị Mai

15/01/1960

GV

ĐH

Chăn nuôi

x

Chăn nuôi - Thú y

V

195

Nguyễn Văn Thành

07/05/1976

GV

TS

CNTT trong DH Vật lý

x

x

Công nghệ thông tin

V

196

Bùi Thị Thu Hoài

07/07/1983

GV

ThS

Tin học

x

x

Công nghệ thông tin

V

197

Hồ Lê Phương Thảo

07/05/1986

GV

ThS

Công nghệ thông tin

x

x

Công nghệ thông tin

V

198

Ngô Thị Kiều Hằng

01/01/1984

GV

ThS

Công nghệ thông tin

x

x

Công nghệ thông tin

V

199

Nguyễn Đức Sử

02/01/1977

GV

ThS

Tin học

x

x

Công nghệ thông tin

V

200

Nguyễn Quốc Dũng

10/05/1987

GV

ThS

Công nghệ thông tin

x

x

Công nghệ thông tin

V

201

Nguyễn Cao Thế

09/07/1988

Trợ giảng

ĐH

Hệ thống thông tin

x

Công nghệ thông tin

V

202

Nguyễn Thị Hiền

02/10/1988

Trợ giảng

ĐH

Công nghệ thông tin

x

Công nghệ thông tin

V

203

Nguyễn Tuấn Anh

10/10/1980

Trợ giảng

ĐH

Công nghệ thông tin

x

Công nghệ thông tin

V

204

Phạm Thị Phương

09/01/1983

Trợ giảng

ĐH

Công nghệ thông tin

x

Công nghệ thông tin

V

205

Thái Thị Tuyết Thanh

25/01/1983

GV

ĐH

Tin học

x

x

Công nghệ thông tin

V

206

Nguyễn Sỹ Minh

11/06/1972

GV

TS

Xây dựng

x

Kỹ thuật CTXD

V

207

Lưu Thị Thủy

19/08/1984

GV

ThS

Kinh tế xây dựng

x

Kỹ thuật CTXD

V

208

Nguyễn Thái Nam

03/05/1984

GV

ThS

XD DD&CN

x

Kỹ thuật CTXD

V

209

Nguyễn Trọng Nam

04/05/1988

GV

ThS

Kinh tế XD

x

Kỹ thuật CTXD

V

210

Trần Ngọc Tuyến

22/07/1984

GV

ThS

Xây dựng dân dụng

x

Kỹ thuật CTXD

V

211

Trần Công Mậu

04/12/1978

GV

ThS

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật CTXD

V

212

Nguyễn Đinh Vũ

23/04/1987

GV

ĐH

XD DD&CN

x

Kỹ thuật CTXD

V

213

Đặng Thị Hồng Ngọc

06/12/1980

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

Ngôn ngữ Anh

VII

214

Đậu Thị Mai Phương

10/05/1985

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

Ngôn ngữ Anh

VII

215

Hà Văn Xuân

21/06/1983

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

Ngôn ngữ Anh

VII

216

Nguyễn Thị Hồng Thu

26/07/1985

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

Ngôn ngữ Anh

VII

217

Phan Thị Quyên

03/02/1977

GV

ThS

Tiếng Anh

x

x

Ngôn ngữ Anh

VII

218

Trần Hải Ngọc

27/03/1974

GVC

ThS

Tiếng Anh

x

x