Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đội ngũ Giảng viên

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Tên

Năm
sinh

Giới
tính

Đơn vị quản lý

TĐCM

Chuyên ngành đào tạo

1

Nguyễn Đình Thọ

Thọ

1974

Nam

Ban Giám hiệu

PGS

Kinh tế

2

Đoàn Hoài Sơn

Sơn

1968

Nam

Ban Giám hiệu

Tiến sỹ

Vật lý

3

Cao Thành Lê

1964

Nam

Ban Giám hiệu

Tiến sỹ

Vật lý

4

Lê Thị Hường

Hường

1965

Nữ

Ban Giám hiệu

Thạc sỹ

Triết học

5

Nguyễn Văn Thành

Thành

1977

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

6

Nghiêm Sỹ Đồng

Đồng

1976

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

7

Nguyễn Anh Hải

Hải

1986

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

8

Lê Xuân Ngọ

Ngọ

1979

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

9

Trần Trang Nhung

Nhung

1988

Nữ

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

10

Trần Ngọc Bản

Bản

1987

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Đại học

Giáo dục thể chất, GD quốc phòng

11

Trần Thị Thúy

Thúy

1982

Nữ

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

12

Nguyễn Công Viên

Viên

1989

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

13

Lê Thị Thu Huyền

Huyền

1987

Nữ

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

14

Phan Anh Tuấn

Tuấn

1986

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Đại học

Giáo dục thể chất

15

Lưu Như Mạnh

Mạnh

1980

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

16

Phan Văn Trường

Trường

1972

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

17

Nguyễn Hồng Quang

Quang

1987

Nam

Bộ môn Giáo dục thể chất

Thạc sỹ

Giáo dục thể chất

18

Nguyễn Văn Tịnh

Tịnh

1966

Nam

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Tiến sỹ

Tâm lý học

19

Nguyễn Thị Thu Phương

Phương

1976

Nữ

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Thạc sỹ

Tâm lý học

20

Nguyễn Thị Cẩm

Cẩm

1987

Nữ

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Thạc sỹ

Tâm lý học

21

Lê Thị Bích Ngọc

Ngọc

1984

Nữ

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Thạc sỹ

Giáo dục học

22

Nguyễn Văn Hoà

Hoà

1981

Nam

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Tiến sỹ

Tâm lý học

23

Nguyễn Thị ánh Tuyết

Tuyết

1979

Nữ

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Thạc sỹ

Giáo dục học

24

Nguyễn Thị Hương Giang

Giang

1972

Nữ

TT NN - TH - KNM

Thạc sỹ

Giáo dục học

25

Hoàng Ngọc Hà

1975

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

26

Trần Thu Thủy

Thủy

1983

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Tiến sỹ

Kinh tế

27

Nguyễn Viết Chính

Chính

1980

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh

28

Phạm Thị Hà An

An

1991

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

TCNH

29

Nguyễn Hữu Hiệp

Hiệp

1986

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kế toán

30

Trương Thuận Yến

Yến

1985

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

31

Hoàng Thị Oanh

Oanh

1990

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kế toán

32

Nguyễn Thị Phước

Phước

1986

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh Quốc tế

33

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Huyền

1984

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

34

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nhung

1988

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

35

Cao Thị Lệ Quyên

Quyên

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

36

Lê Thị Thu Hoài

Hoài

1988

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kế toán

37

Lê Thị Thu

Thu

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

38

Lê Thị Quyên

Quyên

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

39

Nguyễn Thị Thương

Thương

1987

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

TCNH

40

Phạm Xuân Cường

Cường

1989

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

41

Ngô Thị Hương Giang

Giang

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

42

Trần Thị Bình

Bình

1976

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Đại học

QTKD

43

Nguyễn Thị Hồng Trang

Trang

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

44

Nguyễn Thị Thương

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

45

Nguyễn Thị Dung

Dung

1989

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

46

Võ Thị Cẩm Hiếu

Hiếu

1985

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

47

Bùi Minh Quỳnh

Quỳnh

1982

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

48

Phan Thị Phương Thảo

Thảo

1985

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

49

Lê Thị Tịnh

Tịnh

1986

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

TCNH

50

Phan Thị ái

ái

1987

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh doanh và quản lý

51

Mai Như ánh

ánh

1986

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

52

Hoàng Sỹ Nam

Nam

1983

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

53

Nguyễn Thị Nên

Nên

1985

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

54

Hồ Thị Vinh

Vinh

1983

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

55

Lê Đăng Giáp

Giáp

1972

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QLKT

56

Trần Quốc Hưng

Hưng

1979

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

57

Trần Nữ Hồng Dung

Dung

1970

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

QTKD

58

Đặng Thị Thanh Bình

Bình

1977

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Quản lý kinh tế

59

Nguyễn Thị Kim Dung

Dung

1984

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

60

Trương Thị Phương Thảo

Thảo

1983

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

61

Trần Thị Khánh

Khánh

1984

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

62

Đặng Thị Kim Oanh

Oanh

1984

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

63

Cù Thị Nhung

Nhung

1987

Nữ

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế

64

Nguyễn Châu Trinh

Trinh

1982

Nam

Khoa Kinh tế- QTKD

Thạc sỹ

Kinh tế nông nghiệp

65

Nguyễn Sỹ Minh

Minh

1972

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Tiến sỹ

Xây dựng

66

Trần Thị Thiều Hoa

Hoa

1970

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Toán học

67

Lưu Thị Thủy

Thủy

1984

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Thẩm định và quản lý BĐS

68

Trần Ngọc Tuyến

Tuyến

1984

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

KTXD

69

Ngô Thị Kiều Hằng

Hằng

1984

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Hệ thống thông tin

70

Nguyễn Thị Duyên

Duyên

1988

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Công nghệ thông tin

71

Nguyễn Quốc Dũng

Dũng

1987

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

CNTT

72

Nguyễn Thị Việt

Việt

1987

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

CNTT

73

Hồ Lê Phương Thảo

Thảo

1986

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

74

Nguyễn Đức Sử

Sử

1977

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

CNTT

75

Phan Thị Gấm

Gấm

1984

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

CNTT

76

Bùi Thị Thu Hoài

Hoài

1983

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

77

Trần Thị Hương

Hương

1982

Nữ

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

78

Trần Công Mậu

Mậu

1978

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

CNTT

79

Nguyễn Quốc Thắng

Thắng

1956

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

PGS

Hóa học

80

Nguyễn Thái Nam

Nam

1984

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

KTXD CTDD và công nghiệp

81

Nguyễn Trọng Nam

Nam

1988

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

Quản lý xây dụng

82

Trần Văn Bình

Bình

1990

Nam

Khoa Kỹ thuật CN

Thạc sỹ

KTXD CTDD và công nghiệp

83

Trần Nguyên Hào

Hào

1977

Nam

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Chính trị học

84

Lê Thị Thái

Thái

1984

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Lịch sử ĐCSVN

85

Trần Thị Thúy

Thúy

1981

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

LL&PP giảng dạy bộ môn GDCT

86

Trần Thị Mai Hương

Hương

1985

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

LL&PP giảng dạy bộ môn GDCT

87

Nguyễn Thu Hiền

Hiền

1987

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Xã hội học

88

Nguyễn Thị Bích Hằng

Hằng

1974

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Tiến sỹ

Triết học

89

Đào Thị Thuý

Thuý

1978

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

LL&PP giảng dạy bộ môn GDCT

90

Nguyễn Thị Hà

1976

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

LL&PP giảng dạy bộ môn GDCT

91

Nguyễn Thị Hồng Ninh

Ninh

1971

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Kinh tế chính trị

92

Phạm Huy Thông

Thông

1982

Nam

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

KTCT

93

Đậu Thị Hồng

Hồng

1986

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Triết học

94

Bùi Thị Lợi

Lợi

1984

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Triết học 2013

95

Nguyễn Hoài Sanh

Sanh

1972

Nam

Khoa Lý luận chính trị

Tiến sỹ

Triết học

96

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nhàn

1977

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Tiến sỹ

Luật học

97

Phạm Thị Thanh Huyền

Huyền

1981

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Triết học

98

Đường Thế Anh

Anh

1978

Nam

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Lịch sử Việt Nam

99

Đinh Tiên Hoàng

Hoàng

1986

Nam

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Luật học

100

Trần Thị Bích Nga

Nga

1986

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Luật học

101

Dương Thị Cẩm Hằng

Hằng

1992

Nữ

Khoa Lý luận chính trị

Thạc sỹ

Luật kinh tế

102

Nguyễn Gia Việt

Việt

1975

Nam

Khoa Ngoại ngữ

Tiến sỹ

Tiếng anh

103

Nguyễn Văn Thanh

Thanh

1984

Nam

Khoa Ngoại ngữ

Tiến sỹ

Giáo dục học Đại học

104

Nguyễn Thị Thu Thủy

Thủy

1988

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

LL giáo trình HD và GD Tiếng Trung

105

Trần Thị Dung

Dung

1980

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Đại học

SP Tiếng Trung

106

Phan Thị Cát Tường

Tường

1991

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Đại học

SP Tiếng Anh

107

Trần Thị Việt Phương

Phương

1977

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Lý luận và PP dạy học môn Tiếng anh

108

Trần Thị Hoa Mai

Mai

1985

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

109

Phan Thị Thu Hương

Hương

1986

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Đại học

SP tiếng anh

110

Đậu Thị Mai Phương

Phương

1985

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

LL và PP dạy học môn Tiếng anh

111

Lê Thị Hòa

Hòa

1989

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

PP Giảng dạy Tiếng anh

112

Võ Thị Mai Phương

Phương

1988

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

113

Phan Thị Nhân

Nhân

1987

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học ứng dụng

114

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Hạnh

1987

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Giảng dạy TA cho người nói NN khác

115

Lê Thị Thảo

Thảo

1987

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

116

Nguyễn Thị Đào

Đào

1986

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

LL và PP dạy học môn Tiếng anh

117

Hà Văn Xuân

Xuân

1983

Nam

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học ứng dụng

118

Hoàng Thị Hoàn

Hoàn

1980

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học ứng dụng

119

Nguyễn Thị Hồng Thu

Thu

1985

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

120

Hoàng Diệp Anh

Anh

1979

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

121

Phạm Thị Kim Anh

Anh

1980

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

122

Đặng Thị Hồng Ngọc

Ngọc

1980

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Giảng dạy Tiếng anh

123

Đặng Thị Kiều Giang

Giang

1977

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

124

Phan Thị Quyên

Quyên

1977

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

125

Phạm Thị Tú Hằng

Hằng

1977

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Tiếng anh

126

Trần Minh Đức

Đức

1975

Nam

Khoa Ngoại ngữ

Đại học

SP Tiếng Anh

127

Dương Minh Cường

Cường

1986

Nam

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học và NN học ứng dụng

128

Nguyễn Thị Mai Trâm

Trâm

1991

Nữ

Khoa Ngoại ngữ

Thạc sỹ

Giáo dục hán ngữ quốc tế

129

Lâm Xuân Thái

Thái

1966

Nam

Khoa Nông nghiệp

Tiến sỹ

Nông nghiệp

130

Lê Văn Quang

Quang

1971

Nam

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Nông nghiệp

131

Võ Văn Hùng

Hùng

1976

Nam

Khoa Nông nghiệp

Tiến sỹ

Chăn nuôi

132

Lê Thị Thu Trang

Trang

1986

Nữ

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Nông nghiệp

133

Nguyễn Thị Thu Hà

1976

Nữ

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Lâm học

134

Nguyễn Trung Uyên

Uyên

1983

Nam

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Thú y

135

Trần Mạnh Hùng

Hùng

1983

Nam

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Đất đai

136

Trần Quốc Hoàn

Hoàn

1987

Nam

Khoa Nông nghiệp

Thạc sỹ

Chăn nuôi

137

Nguyễn Thị Thái Hoà

Hoà

1971

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Ngữ Văn

138

Trần Thị Anh Thư

Thư

1975

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Ngữ Văn

139

Trần Thị ái Thi

Thi

1967

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Lịch sử

140

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Hằng

1987

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học

141

Trần Mai Phương

Phương

1982

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Lý luận văn học

142

Trương Thị Mai Hoa

Hoa

1978

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Ngữ Văn

143

Hồ Thị Thuý Ngọc

Ngọc

1976

Nữ

Khoa Tiêng việt

Thạc sỹ

Ngữ Văn

144

Bùi Thị Cẩm Hà

1992

Nữ

Khoa Tiêng việt

Đại học

Ngôn ngữ Pháp

145

Nguyến Thị Huyền Cẩm

Cẩm

1987

Nữ

Khoa Tiêng việt

Đại học

Ngôn ngữ Lào

146

Lê Thị Mỹ Hoa

Hoa

1991

Nữ

Khoa Tiêng việt

Đại học

Văn học

147

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngọc

1993

Nữ

Khoa Tiêng việt

Đại học

SP Tiếng anh

148

Nguyễn Trọng Việt

Việt

1990

Nam

Khoa Tiêng việt

Đại học

Ngôn ngữ văn học Lào

149

Trần Thị Hải Yến

Yến

1991

Nữ

Khoa Tiêng việt

Đại học

Sư phạm tiếng pháp

150

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tâm

1970

Nữ

Khoa Sư phạm

Tiến sỹ

Toán học

151

Nguyễn Khánh

Khánh

1962

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán học

152

Đặng Thị Yến

Yến

1973

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Ngữ Văn

153

Lê Trí Dũng

Dũng

1958

Nam

Khoa Sư phạm

Đại học

Toán

154

Võ Thị Diệu Hồng

Hồng

1983

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học

155

Hoàng Thị Tố Nga

Nga

1972

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

LL & PP dạy học văn

156

Trần Đình Quảng

Quảng

1976

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

QLGD

157

Trần Thị Xoan

Xoan

1971

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

QLGD

158

Bùi Đức Trung

Trung

1975

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

QLHC

159

Đào Quốc Việt

Việt

1970

Nam

Khoa Sư phạm

Đại học

Âm nhạc

160

Bùi Thị Quỳnh Hoa

Hoa

1981

Nữ

Khoa Sư phạm

Đại học

Múa

161

Nguyễn Văn Ân

Ân

1973

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Mỹ thuật

162

Lê Minh Quân

Quân

1978

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Vật lý

163

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trang

1987

Nữ

Khoa Sư phạm

Tiến sỹ

Vật lý

164

Nguyễn Văn Thành

Thành

1976

Nam

Khoa Sư phạm

Tiến sỹ

Vật lý

165

Lê Danh Minh

Minh

1976

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Nông nghiệp

166

Đặng Thị Thu Hiền

Hiền

1984

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Sinh học thực nghiệm

167

Bùi Văn Hạt

Hạt

1958

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Giáo dục học (PP giảng dạy sinh học)

168

Lê Thị Bích Lam

Lam

1984

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

sinh học

169

Biện Văn Quyền

Quyền

1983

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

sinh học

170

Trần Viết Cường

Cường

1976

Nam

Khoa Sư phạm

Tiến sỹ

Khoa học môi trường

171

Nguyễn Thị Hồng Tình

Tình

1985

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Địa lý học

172

Lê Văn An

An

1978

Nam

Khoa Sư phạm

Tiến sỹ

Toán học

173

Lê Văn Hiển

Hiển

1985

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán giải tích

174

Nguyễn Thị Sửu

Sửu

1985

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Lý thuyết XS và TK toán học

175

Trần Thị Thái Hòa

Hòa

1987

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán giải tích

176

Lê Thị Thu Hằng

Hằng

1980

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán học

177

Nguyễn Thị Minh Hưng

Hưng

1976

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán học

178

Nguyễn Thị Thành

Thành

1968

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán học

179

Dương Thị Xuân Thìn

Thìn

1963

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Toán học

180

Nguyễn Đình Nam

Nam

1991

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Đại số và lý thuyết số

181

Nguyễn Thị Hải Anh

Anh

1986

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Đại số và lý thuyết số

182

Lê Đức Minh

Minh

1984

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Hóa học

183

Đậu Thị Kim Quyên

Quyên

1975

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Hóa học

184

Tống Thị Cẩm Lệ

Lệ

1972

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Hóa học

185

Nguyễn Hữu Đồng

Đồng

1983

Nam

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

186

Phan Thị Thanh Nhàn

Nhàn

1989

Nữ

Khoa Sư phạm

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

187

Đặng Thị Hà

1964

Nữ

Khoa Sư phạm

Đại học

SP Nhạc

188

Ngô Tất Đạt

Đạt

1975

Nam

Phòng Công tác CT - HSSV

Thạc sỹ

QLGD

189

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Vân

1989

Nữ

Trường TH, THCS, THPT

Thạc sỹ

Hóa học

190

Trần Anh Vũ

1975

Nam

Phòng Đào tạo

Tiến sỹ

KĐ chất lượng

191

Trần Mạnh Hùng

Hùng

1975

Nam

Phòng Đào tạo

Tiến sỹ

Kinh tế

192

Dương Quỳnh Lưu

Lưu

1973

Nữ

Phòng Đào tạo

Thạc sỹ

LL & PP dạy học LS

193

Đinh Văn Phác

Phác

1986

Nam

Phòng Đào tạo

Thạc sỹ

QLGD

194

Phan Thị Dung

Dung

1985

Nữ

Phòng ĐBCL

Thạc sỹ

Phòng Đảm bảo CL

195

Nguyễn Thị Hải Lý

1981

Nữ

Phòng ĐBCL

Thạc sỹ

Khoa học máy tính

196

Hồ Thị Nga

Nga

1971

Nữ

Phòng HTQT

Tiến sỹ

QLGD

197

Nguyễn Văn Đính

Đính

1951

Nam

Phòng QLNCKHKH

GS

Kinh tế

198

Bùi Thị Quỳnh Thơ

Thơ

1976

Nữ

Phòng QLNCKHKH

Tiến sỹ

Kinh tế

199

Phan Anh

Anh

1963

Nam

Phòng QLNCKHKH

Tiến sỹ

khoa học giáo dục

200

Trần Thị ái Đức

Đức

1975

Nữ

Phòng Quản lý ĐTSĐH

Tiến sỹ

Kinh tế chính trị

201

Trần Thị Tú Anh

Anh

1987

Nữ

Phòng Quản lý ĐTSĐH

Thạc sỹ

Luật học

202

Trần Hải Ngọc

Ngọc

1974

Nam

Phòng Quản lý ĐTSĐH

Thạc sỹ

Giáo dục (về giảng dạy)

203

Trương Quang Duẩn

Duẩn

1965

Nam

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thạc sỹ

QTKD

204

Trần Thế Sơn

Sơn

1975

Nam

Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thạc sỹ

QLGD

205

Trần Thị Kim Hiền

Hiền

1968

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thạc sỹ

Kinh tế chính trị

206

Nguyễn Viết Phú

Phú

1976

Nam

Trung tâm CN thôngTin

Thạc sỹ

Toán ứng dụng

207

Nguyễn Thị Hải Yến

Yến

1969

Nữ

Trung tâm GDTX

Thạc sỹ

Ngữ Văn

208

Đặng Quốc Tuấn

Tuấn

1968

Nam

Trung tâm GDTX

Thạc sỹ

Văn hóa học

209

Đinh Văn Nam

Nam

1966

Nam

Trung tâm Thư viện

Thạc sỹ

PPGD Vật lý

210

Trần Dương

Dương

1984

Nam

Trung tâm Thư viện

Thạc sỹ

Thông tin thư viện

211

Phan Đình Anh

Anh

1960

Nam

Trường TH, THCS, THPT

Thạc sỹ

Toán

212

Lưu Thị Thu Hằng

Hằng

1982

Nữ

Trường Mầm non

Thạc sỹ

GD Mầm non