Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sứ mệnh, tầm nhìn Trường Đại học Hà Tĩnh tới năm 2030

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ có chất lượng nhằm mang lại cơ hội phát triển học thuật và nghề nghiệp tối đa cho người học, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và sự thịnh vượng của toàn xã hội.

- Tầm nhìn 2030

Trường Đại học Hà Tĩnh phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ, trung tâm giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung, cả nước, trong khu vực và trên phạm vi quốc tế. Trường cung cấp dịch vụ giáo dục trọn đời, đào tạo người học trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng nhu cầu đào tạo học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để làm người, nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học Việt Nam và các nước trong khu vực.