Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh bạ số điện thoại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh

 

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại: 0393.885.164

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: 0393.885.127

Năm thành lập: 2007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 28

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể, Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Khánh, ThS Đặng Thị Yến

Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

KHOA TIẾNG VIỆT

Điện thoại: 0393.885.133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, Đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Ái Thi

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Điện thoại: 0393.690.736

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 39

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. NGuyễn Đình Thọ

Phó Trưởng đơn vị: 

Bí thư Liên Chi đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Thu Thủy

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Điện thoại: 0393.887.600

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 13

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Sỹ Minh

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Trần Thị Thiều Hoa

 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Hoa

KHOA NGOẠI NGỮ

Điện thoại: 0393.885.132

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 1997

Tổng số CBGV: 24

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Gia Việt

Chủ tịch Công đoàn bộ phân: Trần Thị Hà

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 0393.885.134

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 17

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: 

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

Điện thoại: 0393.886.328

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2005

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Văn Tịnh

Phó Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Cầm

Bí thư Liên Chi đoàn: Không

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điện thoại: 0393.885.306

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 12

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng đơn vị: Nghiêm Sỹ Đồng

Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Cầm

Bí thư Liên Chi đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Hồng Quang

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0393.885.284

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: TS. Nguyễn Hoài Sanh

Phó trưởng đơn vị: ThS. Dương Quỳnh Lưu

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: 0393.885.126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng đơn vị: ThS. Ngô Tất Đạt

Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Viết Thừa

Bí thư Chi bộ:

PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: 0393.886.124

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hồ Thị Nga

Phó Trưởng đơn vị:

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Điện thoại:

Email:

Năm thành lập: 2010

Tổng số CBGV: 

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng phòng: TS. Trần Anh Vũ

Phó Trưởng phòng: 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0393.885.376

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 19

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị:

Trưởng phòng: Trần Thị Kim Hiền

Bí thư Chi bộ: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Thoa

PHÒNG QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0393.885.155

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 17

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Ngô Đăng Thuận

Phó Trưởng đơn vị: Bùi Hồng Chương; Phạm Toan

Tổ trưởng Điện - Nước: Nguyễn Ngọc Liêm

Bí thư Chi bộ: Ngô Đăng Thuận

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Phan Thế An

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0393.852.659/0393.885.128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 07

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị:

Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ: Cù Huy Lộc

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Văn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điện thoại: 0393.696.757

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2012

Tổng số CBGV: 03

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: TS. Trần Thị Ái Đức

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Điện thoại: 0393.887.858

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2012

Tổng số CBGV: 03

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị:

Phó Trưởng đơn vị: Trương Quang Duẩn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điện thoại: 0393.892.741

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 09

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Phó Trưởng đơn vị: Cù Huy Lộc

Bí thư Chi bộ: Cù Huy Lộc

Bí thư liên chi đoàn: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG MỀM

Điện thoại: 0917.070.844

Email:

Năm thành lập:

Tổng số CBGV: 05

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Giám đốc: Đặng Quốc Tuấn

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

Điện thoại: 0393.885.305

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 11

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Giám đốc: ThS. Đinh Văn Nam

Phó Giám đốc: 

Bí thư Chi bộ: 

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Thúy Nga

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 0393.887.983

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2009

Tổng số CBGV: 08

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Giám đốc: Nguyễn Viết Phú

Bí thư Chi bộ:

Chủ tịch Công đoàn bộ phận:

Bí thư liên Chi đoàn:

TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0393.887.601

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 09

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể đơn vị

Trưởng đơn vị: Hoàng Văn Thiềm

Phó Trưởng đơn vị: Phan Thị Thanh Hải

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: