Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hà Tĩnh luôn được thực hiện theo các văn bản quy định và hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Trong những năm qua Trường Đại học Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học được tập trung theo các lĩnh vực: đối với giảng viên ngoài công tác giảng dạy công tác nghiên cứu khoa học luôn được gắn liền bằng việc biên soạn các bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo môn học, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, bài viết cho tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trường; đối với sinh viên tập trung vào các hoạt động khóa luận tốt nghiệp và hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường.

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa được thể hiện qua số lượng đề tài khoa học đăng ký theo từng năm, qua đề tài được duyệt và nghiệm thu, số lượng các bài báo được đăng tại các tạp chí trong và ngoài nước và đặc biệt là qua thống kê giờ nghiên cứu khoa học cuối năm học của nhà trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn về chủ trương, chính sách và kinh phí của nhà trường.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn chưa thực sự đạt kết quả cao. Các đề tài chủ yếu còn tập trung ở cấp khoa, cấp trường, số đề tài cấp tỉnh còn rất ít, có năm không có đề tài đăng ký cấp tỉnh. Đặc biệt, chưa có các đề tài mang tính hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước.

Số lượng các bài báo, tham luận khá lớn nhưng chưa đồng đều cả về phạm vi khai thác và chất lượng, chủ yếu là các bài tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường, các báo và tạp chí địa phương. Số lượng các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn tại địa phương còn hạn chế, số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên còn hạn chế, chủ yếu là các đề tài khóa luận, tiểu luận, tham luận hội thảo, ngoài ra sinh viên chưa tham gia nghiên cứu khoa học ngoài trường và cấp Bộ.