Thông báo

Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Xem File đính kèm:

Attachments:
Download this file (160119_CT_05_UBND_Chi_thi_ve_viec_tang_cuong_lanh_dao_chi_dao_thuc_hien_trien_khai_cac_nhiem_vu_truoc,_trong_va_sau_Tet_Nguyen_dan.pdf)Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ t[ ]0 kB