Thông báo

Kế hoạch Tổ chức thi và Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tháng 8 năm 2015

Attachments:
Download this file (Ke_hoach_Thi_Chuan_Dau_Ra_thang_8_nam_2015.pdf)Ke_hoach_Thi_Chuan_Dau_Ra_thang_8_nam_2015.pdf[ ]0 kB
Download this file (DS_Phong_Thi_Ky_Nang_Mem.pdf)DS_Phong_Thi_Ky_Nang_Mem.pdf[ ]0 kB
Download this file (DS_Phong_Thi_Tin_Hoc.pdf)DS_Phong_Thi_Tin_Hoc.pdf[ ]0 kB
Download this file (DS_Phong_Thi_TOEIC.pdf)DS_Phong_Thi_TOEIC.pdf[ ]0 kB