Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Attachments:
Download this file (KH_tuyen_truyen_Dai_hoi_Dang_cac_cap.PDF)Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp[Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp]2430 kB

Các tin khác

Thống kê

Tin tức - Sự kiện Thông báo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam