QĐ tặng Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chi tiết xem file đính kèm: