Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Quyết định Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Quyết định Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

http://paa.htu.edu.vn/index.php/khen-thuong/116-quyet-dinh-ve-viec-tang-danh-hieu-chien-si-thi-dua-cap-tinh-nam-hoc-2014-2015

Các tin khác