Thông báo

Thông báo: V/v quy định mức thu kinh phí đào tạo Lưu học sinh Lào năm học 2018-2019

Attachments:
Download this file (180523 235 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xayaboury).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xayaboury)[ ]413 kB
Download this file (180523 234 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT U Dom Xay).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT U Dom Xay)[ ]445 kB
Download this file (180523 233 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Luong Pra Bang).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Luong Pra B[ ]418 kB
Download this file (180523 232 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT At ta pu).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT At ta pu)[ ]409 kB
Download this file (180523 231 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xieng Khoang).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xieng Khoan[ ]413 kB
Download this file (180523 230 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xe Kong).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Xe Kong)[ ]444 kB
Download this file (180523 229 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Hua Phan).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Hua Phan)[ ]444 kB
Download this file (180523 228 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Cham pa Sac).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Cham pa Sac[ ]442 kB
Download this file (180523 227 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Salavan).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Salava[ ]408 kB
Download this file (180523 226 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Vieng Chan).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Vieng [ ]441 kB
Download this file (180523 225 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Savanakhet).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT tinh Savana[ ]408 kB
Download this file (180523 224 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Kham Muon).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Kham Muon)[ ]410 kB
Download this file (180523 223 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Bolykhamxay).pdf)quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Bolykhamxay[ ]413 kB
Download this file (180523 222 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Thu do Vieng Chan).pdf)muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (So GDTT Thu do Vieng Chan)[ ]418 kB
Download this file (180523 221 CV quy dinh muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (DH Savannakhet).pdf)muc thu kinh phi dao tao LHS Lao nam hoc 2018-2019 (DH Savannakhet)[ ]440 kB