Thông báo

V/v thông tin người được ủy quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí