Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Chi bộ Khối Đào tạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Thực hiện công văn số 1061-CV/ĐU ngày 20/5/2015 của Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, tối 11/6/2015, Chi bộ khối Đào tạo tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho toàn bộ đảng viên và quần chúng trong 7 đơn vị.

Chi bộ được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu phân tích 3 nội dung của chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”(xem qua VCD).

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là các đảng viên: phải thật sự trung thực, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nỗ lực hành động vì chân lý, vì sự tiến bộ, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

HCM

Trong mối quan hệ với nhân dân, tất cả các việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên, phải luôn gắn bó với nhân dân, như Bác Hồ đã nói: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải: “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cán bộ của Đảng, Nhà nước cần phải xung phong, gương mẫu trong sản xuất và công tác, hết sức phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên, gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày.

Diễn giả với phương pháp trình bày sinh động, súc tích kèm dẫn chứng các câu chuyện kể sinh động về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có những phân tích sâu sắc, lồng ghép, liên hệ từ các bài viết trên các báo, các bài nói chuyện… của Người đã cung cấp cho người nghe nhiều điều bổ ích, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là chuyên đề thiết thực trong giai đoạn hiện nay nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Kế hoạch tiếp theo, Chi bộ Khối Đào tạo và các đơn vị sẽ xây dựng Chương trình hành động cụ thể theo chủ để “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và quán triệt thực hiện đến từng cá nhân trong 7 đơn vị.

Các tin khác