Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị 03-ct/tw, chuyên đề 2015

Sáng ngày 10/6/2015, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 03, chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Thực hiện Công văn số 1061-CV/ĐU, ngày 20/5/2015 của Đảng ủy, sáng ngày 10/6/2015, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 03, chuyên đề năm 2015. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng là việc làm thường xuyên, là những hành động cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi dụng chức trách, quyền hạn, chống các bệnh: bệnh thành tích, tham lam, kiêu ngạo, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh,"Nói một đằng, làm một nẻo"; xây dựng lối sống thắng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

hoctap

Chi bộ phòng Tổ chức-Hành chính đang thảo luận các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

 Để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015, ngay sau khi kết thúc buổi học tập, đồng chí Trần Thị Kim Hiến, Bí thư chi bộ đã chủ trì tổ chức cho đảng viên thảo luận các nội dung của chuyên đề và chỉ đạo mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Đồng thời đồng chí Bí thư chi bộ cũng chỉ đạo các đảng viên tùy theo vị trí công việc, tùy theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch của cá nhân và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức, của mỗi đảng viên tin chắc rằng việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính sẽ đạt hiệu quả và góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra.