Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

De an TS 2019 DH Ha Tinh 01

De an TS 2019 DH Ha Tinh 02

De an TS 2019 DH Ha Tinh 03

De an TS 2019 DH Ha Tinh 04

De an TS 2019 DH Ha Tinh 05

De an TS 2019 DH Ha Tinh 06

De an TS 2019 DH Ha Tinh 07

De an TS 2019 DH Ha Tinh 08

De an TS 2019 DH Ha Tinh 09

 

De an TS 2019 DH Ha Tinh 10

De an TS 2019 DH Ha Tinh 11

De an TS 2019 DH Ha Tinh 12

De an TS 2019 DH Ha Tinh 13

De an TS 2019 DH Ha Tinh 14

De an TS 2019 DH Ha Tinh 15

De an TS 2019 DH Ha Tinh 16

De an TS 2019 DH Ha Tinh 17