Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Đoàn Hoài Sơn

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ Vật lý

+ Trách nhiệm: Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, dự án.

Thay Son 202008

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

TS. Trần Thị Ái Đức

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ Kinh tế

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, học sinh, sinh viên.

 Ai Duc

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

TS. Hồ Thị Nga

+ Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

+ Trách nhiệm: Phụ trách công tác NCKH, HTQT, CTHSSV, cơ sở vật chất.

Ho Thi Nga 2022