Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Mầm non

Giới thiệu Khoa Lý luận Chính trị

 1. Giới thiệu chung

Khoa Lý luận chính trị (tiền thân là Khoa Mác - Lênin và Tư tuởng Hồ Chí Minh) được thành lập theo quyết định số 57/QĐHT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở Tổ Mác - Lênin trường CĐSP Hà Tĩnh và Tổ Lý luận Chính trị trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh.

Thực hiện chủ trương “Đổi mới kết cấu nội dung chương trình, giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin” và sắp xếp, đổi tên khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2488/BGDĐT - ĐH&SĐH ngày 25 tháng 3 năm 2008, ngày 19 tháng 12 năm 2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1061/QĐ-TĐHHT về việc sắp xếp lại tổ chức, đổi tên khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị.

 Văn phòng làm việc: tầng 4, nhà A3, Cơ sở mới, Cẩm Vịnh, TP. Hà Tĩnh

WEBSITE: http://poi.htu.edu.vn/ 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 Facebook: Khoallct

 1. Chức năng, nhiệm vụ khoa Lý luận chính trị
 2. Chức năng

Khoa Lý luận chính trị là đơn vị hành chính cơ sở của trường Đại học Hà Tĩnh, quản lý toàn diện các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

 1. Nhiệm vụ

- ­Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật cho các hệ đào tạo của trường;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo các mã ngành: Cử nhân Giáo dục chính trị; cử nhân Chính trị học; Cử nhân Luật;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Tham mưu cho Nhà trường về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, học sinh, sinh viên. Trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên;

- Tham mưu với Nhà trường về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; đề xuất với Nhà trường về việc mở các mã ngành mới, liên kết đào tạo...

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra... của giảng viên, học sinh, sinh viên. Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, thay đổi các văn bản pháp quy của Trường cho phù hợp với tình hình thực tế. Quản lý toàn diện và đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua các giảng viên và nhân viên của Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức: 1 trưởng khoa; 1 Phó Trưởng khoa; 3 Bộ môn

 1. Khoa, bộ môn

Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Hoài Sanh

Sinh năm 1972

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng khoa: GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sinh năm 1977

          Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

GVC. Nguyễn Thị Bích Hằng

Sinh năm 1975

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

GVC. Nguyễn Thị Hồng Ninh

Sinh năm 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng bộ môn Luật

GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sinh năm 1977

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Chi bộ

Bí thư: TS. Nguyễn Hoài Sanh

Phó Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

UVBCH: ThS. Trần Thị Thúy

 1. Công đoàn

Chủ tịch: ThS. Đương Thế Anh

Phó Chủ tịch: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền

Ủy viên: Nguyễn Thị Hương Liên

 1. Đoàn thanh niên

Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Nguyễn Thu Hiền

Phó Bí thư: Dương Thị Cẩm Hằng

 1. Trợ lý trưởng khoa

Về công tác giáo vụ: ThS. Trần Thị Mai Hương

Về công tác sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Vân

Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Thu Hiền       

Văn phòng: CN. Nguyễn Thị Hương Liên

 1. Hội đồng khoa học - Đào tạo

- TS. Nguyễn Hoài Sanh - Chủ tịch Hội đồng

- TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thư kí Hội đồng

- TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Ủy viên HĐ

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Ủy viên HĐ

- ThS. Đường Thế Anh - Ủy viên HĐ

- ThS. Đào Thị Thúy - Ủy viên HĐ

- ThS. Trần Nguyên Hào - Ủy viên HĐ

- ThS. Phạm Huy Thông - Ủy viên HĐ

- ThS. Trần Thị Tú Anh - Ủy viên HĐ

 1. Mã ngành đào tạo: Cử nhân Giáo dục chính trị; Cử nhân Chính trị học; Cử nhân luật
 1.         Danh sách giảng viên
 2. TS. Nguyễn Hoài Sanh - Triết học
 3. TS. Nguyễn T. Bích Hằng - Triết học
 4. ThS. NCS. Đậu Thị Hồng - Triết học
 5. ThS. NCS. Bùi Thị Lợi - Triết học
 6. ThS. Phạm Thị Thanh Huyền - Triết học
 7. ThS. Lê Thị Hường - Triết học
 8. TS. Trần Thị Ái Đức - Kính tế chính trị
 9. PGS.TS. Hoàng Minh Thảo - Kính tế chính trị
 10. ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Kính tế chính trị
 11. ThS. NCS. Phạm Huy Thông - Kính tế chính trị
 12. ThS. Trần Thị Kim Hiền - Kính tế chính trị
 13. ThS. NCS. Trần Thị Thúy - Chính trị học
 14. ThS. Trần Nguyên Hào - Chính trị học
 15. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Luật học
 16. NCS. Trần Thị Bích Nga - Luật học
 17. ThS. Hoàng Ngọc Tùng - Luật học
 18. ThS. Nguyễn Thành Nhân - Luật học
 19. ThS. Bùi Quang Thái - Luật học
 20. ThS. Nguyễn Khắc Tuấn - Luật học
 21. ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Luật học
 22. ThS. Bùi Văn Lam - Luật học
 23. ThS. Nguyễn Hoàng - Luật học
 24. ThS. Đinh Tiên Hoàng - Luật học
 25. ThS. Dương Thị Cẩm Hằng - Luật học
 26. ThS. Nguyễn Thị Hà - Phương pháp giảng dạy
 27. ThS. Đào Thị Thuý - Phương pháp giảng dạy
 28. ThS. Trần Thị Mai Hương - Phương pháp giảng dạy
 29. ThS. Lê Thị Thái – Lịch sử Đảng
 30. ThS. Đường Thế Anh - Lịch sử
 31. ThS. Nguyễn Thu Hiền - Xã hội học