Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Giới thiệu

Ba công khai năm 2021 - 2022

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2021 - 2022

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2020 

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2021
Quyết định thành lập các lớp ĐH, CĐ năm 2021