Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2017 -2018

 BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017 -2018

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục Đại học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo Đại học, Cao đẳng

Biểu tổng hợp

Biểu tổng hợp