Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2018 - 2019

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2018 - 2019

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2018 và định hướng của năm 2019

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2018
Quyết định thành lập các lớp ĐH, CĐ năm 2018

Quyết định thành lập các lớp đại học năm 2018

Quyết định thành lập các lớp cao đẳng năm 2018