Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2019 - 2020

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2019 - 2020

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2019 và định hướng của năm 2020

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2019
Quyết định thành lập các lớp ĐH, CĐ năm 2019

Quyết định thành lập các lớp đại học năm 2019

Quyết định thành lập các lớp cao đẳng năm 2019