Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2020 - 2021

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Năm học

Nội dung công khai

Link xem văn bản công khai

2020 - 2021

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2020 và định hướng của năm 2021

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2020
Quyết định thành lập các lớp ĐH, CĐ năm 2020

Quyết định thành lập các lớp đại học năm 2020

Quyết định thành lập các lớp cao đẳng năm 2020