Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2022 - 2023

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Năm học

Nội dung công khai

2022 - 2023

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2021

 

Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023

Thông báo Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022 - 2023