Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Ba công khai

Ba công khai năm 2023 - 2024

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023 - 2024

 

Năm học

Nội dung công khai

2023 - 2024

Báo cáo khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm 2022

 

Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023 - 2024

Thông báo Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023 - 2024