Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

sodotochuc

 

 

Trường có 23 đơn vị trực thuộc, gồm: 07 khoa, 02 bộ môn, 8 phòng, 3 trung tâm, 1 ban và 02 trường trực thuộc.

  1. Khoa Sư phạm
  2. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

  3.  Khoa Chính trị - Luật

  4.  Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

  5.  Khoa Nông nghiệp - Môi trường

  6.  Khoa Ngoại ngữ

  7.  Khoa Tiếng Việt

  8.  Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

  9.  Bộ môn Giáo dục thể chất

  10.  Phòng Tổ chức - Hành chính

  11.  Phòng Kế hoạch - Tài chính

  12.  Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

  13.  Phòng Quản trị

  14.  Phòng Đào Tạo

  15.  Phòng Quản lý khoa học - Đối ngoại - Truyền thông

  16.  Phòng Thanh tra - Pháp chế

  17.  Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

  18.  Ban Quản lý dự án

  19.  Trung tâm Thông tin - Thư viện

  20.  Trung tâm CNTT

  21.  Trung tâm ĐT - BDTX

  22.  Trường Phổ thông

  23.  Trường Mầm non

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, ĐOÀN THỂ

  1. Đảng ủy
  2. Công đoàn
  3. Đoàn Thanh niên
  4. Hội Cựu chiến binh