Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật công nghệ

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập theo  quyết định số 57/QĐHT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ với vai trò là một khoa đào tạo thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh. Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về Kỹ thuật - Công nghệ cho địa phương và cho xã hội.

- Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT, chức năng nhiệm vụ của nhà trường để tham mưu cho Hiệu trưởng có những quyết sách đúng đắn trong chiến lược xây dựng và đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lí nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ CBGD có chất lượng.

- Tổ chức đăng kí các đề tài NCKH từ cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các đề tài ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Hợp tác với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy. Đặc biệt là trong công tác liên kết đào tạo (đại học và sau đại học) và xây dựng đội ngũ CBGD.

- Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo: Kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ thông tin, chuyên ngành khác..

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo mới thuộc chức năng quản lý để đề xuất với Khoa, nhà trường, đáp ứng yêu cầu mở thêm các ngành đào tạo mới;

- Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lí, giáo dục, rèn luyện sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

 - Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao.

2.1. Đào tạo các chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ đào tạo của nhà trường

a) Các ngành đào tạo chính

1. Kỹ sư xây dựng;

2. Kỹ sư Công nghệ thông tin;

3. Cử nhân Công nghệ thông tin;

4. Đại học khoa học kỹ thuật điện;

5. Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp;

6. Cao đẳng Công nghệ thông tin;

7. Cao đẳng Sư phạm Tin học;

8. Cao đẳng Sư phạm Tin – Lý;

9. Cao đẳng Sư phạm Tin – Toán;

b) Các ngành đào tạo liên kết

1. Kỹ sư Cấp thoát nước;

2. Kỹ sư tuyển khoảng;

3. Kỹ sư Bảo hộ lao động;

4. Kỹ sư Chế tạo máy;

5. Kỹ sư Tự động hóa;

6. Kỹ sư Cơ khí;

2.2. Nghiên cứu khoa học

Ngoài chức năng chính là nhiệm vụ đào tạo khoa còn có nhiệm vụ NCKH và kết hợp với các tổ chức, các công ty tổ chức cho cán bộ, sinh viên nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội nghị khoa học.

2.3 Công tác giáo dục

Khoa kết hợp với Tổ chức Đoàn thanh niên, phòng ban chức năng giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, mở các chuyên đề giúp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng sống.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đội ngũ cán bộ nhân viên của khoa: gồm 19 người, trong đó cán bộ giảng dạy 17 giảng viên (01 NGUT - PGS, 02 TS, 03 NCS, 12 ThS, 01 CN văn phòng, 01 CN trợ lý CTSV), Khoa gồm 03 tổ bộ môn: Bộ môn Khoa học máy tính - Hệ thống thông tin - PP, Bộ môn Mạng máy tính - Công nghệ phần mềm và bộ môn Xây dựng.

4. LIÊN HỆ

Website: http://ent.htu.edu.vn/