Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Khoa Nông nghiệp

1. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Khoa Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1650/QĐ-TĐHHT, ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, tiền thân là Trường Trung cấp KT Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh (là Trường được nâng cấp từ Trường Dạy nghề Cơ giới Nông nghiệp Hà Tĩnh theo Quyết định số 687/QĐ.UB -1998.TCCB ngày 12/06/1998 sau khi tách hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

2. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Khoa đã và đang đào tạo các chuyên ngành sau:

2.1. Trình độ Đại học:

1. Khoa học cây trồng

2. Kinh tế Nông nghiệp

3. Bác sỹ Thú y

4. Khoa học môi trường

2.2. Trình độ Trung cấp nghề:

1. Trồng trọt và bảo vệ thực vật

2. Chăn nuôi - Thú y

3. Thủy lợi tổng hợp

4. Quản lý đất đai

5. Lâm sinh tổng hợp

6. Kinh tế nông nghiệp (Quản lý Kinh doanh Nông nghiệp)

Ngoài ra Khoa còn tham gia các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn và đang lên kế hoạch đề xuất nhà trường mở các chuyên ngành mới, đào tào liên thông lên đại học từ cao đẳng, liên kết đào tạo các bậc học với các trường Đại học trong cả nước.

3. SỨ MẠNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KHOA

3.1. Sứ mạng

Khoa Nông nghiệp phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Tài nguyên môi trường của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và nước bạn Lào, Thái Lan...

3.2. Giá trị cốt lõi

“Giá trị cốt lõi của Khoa Nông nghiệp là chất lượng đầu ra, khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; các sản phẩm tri thức khoa học cao trong lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiêp, Tài nguyên môi trường”.

4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤCỦA KHOA

Khoa Nông nghiệp có các chức năng và nhiệm vụ chính:

- Thực hiện chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nông nghiệp, môi trường cho địa phương và cho xã hội.

- Nghiên cứu các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội, ANQP của tỉnh; các qui định của Bộ GD&ĐT; chức năng nhiệm vụ của nhà trường để tham mưu cho Hiệu trưởng trong chiến lược xây dựng các mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.

- Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận. Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hiện có ở khoa, trường và địa phương. Có chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển đội ngũ CBGD có chất lượng cao.

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng năm học; phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

- Tổ chức đăng kí các đề tài NCKH từ cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các đề tài ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Hợp tác với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy. Đặc biệt là trong công tác liên kết đào tạo (đại học và sau đại học) và xây dựng đội ngũ CBGD.

- Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo

- Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lí, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên để trở thành những cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

- Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.

- Chỉ đạo Trại thực nghiệm tổ chức sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chất lượng cao gắn với NCKH, thực hành của GV, HSSV; Xây dựng vườn ươm cây ăn quả, cây dược liệu, cây xanh, cây lâm nghiệp, con giống phục vụ nhu cầu của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ; Liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện cung ứng chuổi sản phẩm hàng hóa trong điều kiện cho phép.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao./.

 

WEBSITE: http://agr.htu.edu.vn/