Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Hà Tĩnh

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mạng: 

Là trường đại học trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh; cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm mang lại cơ hội phát triển học thuật và thực hành nghề nghiệp cho người học, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương và cả nước.

Tầm nhìn:

Trường Đại học Hà Tĩnh phấn đấu là trường đại học đa cấp, đa ngành định hướng nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp sản phẩm khoa học công nghệ, nguồn nhân lực có kiến thức, năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc miền Trung.

Giá trị cốt lõi: Kiến thức - Kỹ năng - Tự chủ - Trách nhiệm - Hợp tác.