Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền Chuyển đổi số và cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Xem nội dung thông báo theo file đính kèm

Các tin khác