Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Attachments:
Download this file (KH_tuyen_truyen_Dai_hoi_Dang_cac_cap.PDF)Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp[Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp]0 kB

Các tin khác