Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Giao cá nhân cập nhật thông tin Cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC

Thực hiện Công văn số 5519/UBND-NC2 ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao rà soát, cập nhật các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về CBCCVC, Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 (cũ) thực hiện một số nội dung sau:

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác