Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo thay đổi tài khoản Quỹ học bổng khuyến học Trường Đại học Hà Tĩnh

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tài khoản Quỹ học bổng khuyến học

Trường Đại học Hà Tĩnh 

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo về việc thay đổi tài khoản “Quỹ học bổng khuyến học - Trường Đại học Hà Tĩnh”, như sau:

1. Từ ngày 28/12/2023 tài khoản: Quỹ học bổng khuyến học - Trường Đại học Hà Tĩnh, số tài khoản: 14025241989998 tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh ngừng hoạt động.

2. “Quỹ học bổng khuyến học – Trường Đại học Hà Tĩnh” được theo dõi tại tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Hà Tĩnh

Số tài khoản: 0201006677888.

        Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Vậy, Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo rộng rãi, công khai nội dung thông báo này để các đơn vị, cá nhân được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác