Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng, chi tiết xem ở file đính kèm.

Untitled

Các tin khác