Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Tổ chức Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về Khoa học Tự nhiên và ứng dụng trong đào tạo giáo viên

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học

Một số vấn đề về Khoa học Tự nhiên và ứng dụng trong đào tạo giáo viên”

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về Khoa học Tự nhiên và ứng dụng trong đào tạo giáo viên”.

  1. Mục đích Hội thảo

- Tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài trường trao đổi các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên có liên quan đến đào tạo giáo viên.

- Đánh giá thực trạng chuyên môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên của sinh viên sư phạm thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh và tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay.

  1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

- Những vấn đề chuyên môn sâu trong chương trình giáo dục phổ thông về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, đặc biệt các vấn đề mới được chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bổ sung;

- Các vấn đề Khoa học Tự nhiên hiện đại có kết nối, liên quan đến đào tạo giáo viên;

- Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên cho sinh viên sư phạm trong bối cảnh hiện nay.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian dự kiến: Ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trường Đại học Hà Tĩnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Ngôn ngữ và Kỉ yếu Hội thảo

- Ngôn ngữ của hội thảo: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Kỉ yếu Hội thảo: Các bài viết được Hội đồng chuyên môn thông qua sẽ được biên tập để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Các bài viết có chất lượng chuyên môn sâu sẽ được lựa chọn đăng trên Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác