Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2024

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Nhà trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CB,VC,NLĐ) về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên, phụ huynh và toàn thể CB,VC,NLĐ.

  • Nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
  1. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch CCHC năm 2024 Nhà trường.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2024 đồng thời phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

  1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

- Tuyên truyền, phổ biến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số 2454/QĐ-UBND ngày 04/12/2022 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

- Tuyên truyền việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại lại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế.

- Tuyên truyền tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Hiệu trưởng đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

  1. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua trang website của Trường.

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC, cập nhật, công khai các văn bản thông tin về CCHC; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống website Trường.

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

- Tuyên truyền về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao trách nhiệm cho các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Trung tâm Công nghệ - Thông tin chủ trì triển khai các lĩnh vực trọng tâm trong công tác cải cách hành chính để các đơn vị liên quan cùng thực hiện.
  2. Các đơn vị dựa trên Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Nhà trường, lồng ghép việc triển khai công tác cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình được biết./.

Các tin khác