Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

V/v mức thu học phí lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên MN, TH,THCS

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu học phí Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

 

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

Mức thu

1

Mức thu học phí

1.500.000đ/khoá học/học viên

 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, các Khoa, Phòng có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Phòng Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị, cá nhân liên quan và học viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác