Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Thông báo thu học phí, học lại, học cải thiện kỳ II năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TĐHHT ngày 09 tháng 10 năm 2023 về việc quy định mức thu học phí hệ chính quy năm học 2023 - 2024; căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TĐHHT ngày 09 tháng 10 năm 2023 về việc quy định mức thu học phí sinh viên liên thông chính quy học ngoài giờ hành chính và các lớp hệ không chính quy năm học 2023 - 2024; Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TĐHHT ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh về việc quy định mức thu kinh phí đào tạo và tiền ký túc xá đối với Lưu học sinh Lào học tự túc năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo mức thu, thời gian và địa điểm thu học phí kỳ II năm học 2023 - 2024.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác