Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Quyết định thành lập lực lượng tự vệ đơn vị Trường ĐH Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập lực lượng tự vệ đơn vị Trường Đại học Hà Tĩnh 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

          Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự Trường Đại học Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lực lượng tự vệ đơn vị Trường Đại học Hà Tĩnh trong độ tuổi theo quy định của Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ban hành ngày 22/11/2019 gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Lực lượng tự vệ tuân thủ sự điều động khi có nhiệm vụ do Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố điều động và Ban CHQS Trường tham mưu, đề xuất. Chế độ, kinh phí hỗ trợ tham gia theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

BCHQS Trường, phòng Quản trị, các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 

 

Attachments:
Download this file (Danh-sach-tu-ve-trong-do-tuoi-Truong-Dai-hoc-Ha-Tinh-2024(27.02.2024_16h28p49)_signed.pdf)Danh sách lực lượng[ ]557 kB
Download this file (QD-thanh-lap-luc-luong-tu-ve-don-vi-2024(27.02.2024_16h28p01)_signed.pdf)quyết định thành lập[ ]463 kB

Các tin khác